Oznámení zastupitelstvo č.16 – 22.06.2016

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              22. 06. 2016 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 16. 05. 2016
  • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2015
  • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2015
  • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2015
  • Rozpočtové opatření
  • Akce – Oprava chodníků v obci Bohumilice
  • Veřejné osvětlení v obci Bohumilice
  • Různé

V Bohumilicích 13. 06. 2016

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 06. 2016

Jméno a podpis:

Sejmuto: 22. 06. 2016

Jméno a podpis: