Oznámení zastupitelstvo č.38 – 18.06.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              18. 06. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
  • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
  • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
  • Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
  • Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
  • Rozpočtové opatření
  • Nabývání s pozemky
  • Různé

 

V Bohumilicích 11. 06. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 06. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 06. 2018

Jméno a podpis: