Oznámení zastupitelstvo č.6 18.02.2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25. 03. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 5 ze dne 25. 02. 2019
  3. Architektonická studie skladové haly  E  v areálu firmy Bachl  spol. s.r.o. v Bohumilicích
  4. Kupní a Darovací smlouva Římskokatolická farnost Bohumilice
  5. Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 v obci Bohumilice
  6. Různé         

V Bohumilicích 18.03.2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 18. 03. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 03. 2019

Jméno a podpis: