zápis ze zasedání ZO č. 33 – 14.04.2014

zápis ze zasedání ZO č. 33 – 14.04.2014

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce Bohumilice

konaného 14.04.2014

 

 

Přítomni: Nový Jaroslav, Pauch Jaroslav, Vejtasa Radek,
Preněk Josef, Pinkeová Jana, Beránková Božena, Hejtmánek Jiří

 

 

 

Omluveni:

 

 

 

Hosté:

 

 

 

Program:

 

 

1.      Zahájení

2.      Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 03.03.2014

3.      MŠ Bohumilice

4.      Prodloužení kanalizace v obci Bohumilice

5.      Různé

 

 

 

1.      Starosta
obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice
(dále jen ZO) schválilo program zasedání.

         Byli určeni zapisovatelka Pinkeová Jana

         Ověřovatelé
zápisu pan Radek Vejtasa a Josef Preněk 

Hlasování :  7/0/0

        

2.      Zastupitel
Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32.

 

3.      ZO schvaluje navýšení kapacity MŠ
Bohumilice od 01.09.2014 ze současného stavu 30 dětí na 35 dětí. Dále pověřuje
ředitelku MŠ Danu Šmídovou k podání žádosti o změnu údajů v rejstříku
škol a školských zařízení v souladu s § 146 odst. 1 školského zákona
ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Hlasování
:  7/0/0

 

4.      ZO
schvaluje přijetí dotace na akci „Prodloužení kanalizace v obci Bohumilice“
ve výši 1.000.000 Kč od Jihočeského kraje. Celkové náklady akce činí 3.403.898
Kč. Dále schvaluje žádost o půjčku od spol. ČEVAK a.s. na částku 1.000.000 Kč
na pět let s úrokem 1 % a žádost o půjčku od spol. KVINT Vlachovo Březí
s.r.o. na částku 1.000.000 Kč na pět let s úrokem 2 %. Dále ZO pověřuje
starostu obce podpisem příslušných smluv.

Hlasování
:  7/0/0

 

5.       —–

 

 

 

 

 

Zapsal : Pinkeová Jana  …………………………

 

Ověřovatelé :                                                            
Radek Vejtasa      ..…………………..

 

                                                                               
   Josef Preněk        …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 33

ze dne 14.04.2014

 

 

Zastupitelstvo Obce Bohumilice :

 

1.Schvaluje

         program zasedání

         zapisovatele a ověřovatele zápisu

         navýšení kapacity MŠ Bohumilice od 01.09.2014 ze
současného stavu 30 dětí na 35 dětí a pověřuje ředitelku MŠ Danu Šmídovou
k podání žádosti o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení

         přijetí dotace na akci „Prodloužení kanalizace v obci
Bohumilice“ ve výši 1.000.000 Kč od Jihočeského kraje

         žádost o půjčku od spol. ČEVAK a.s. na částku
1.000.000 Kč na pět let s úrokem 1 %

         žádost o půjčku od spol. KVINT Vlachovo Březí
s.r.o. na částku 1.000.000 Kč na pět let s úrokem 2 %

 

 

 

2.Bere na
vědomí

         kontrolu usnesení č.32

 

 

 

3.Ukládá
starostovi

                uzavření příslušných smluv k půjčkám od
spol. ČEVAK a.s. a spol. KVINT Vlachovo Březí s.r.o.

 

4.Neschvaluje

 

 

 

 

                                                                
                           ………………………………………

                                                                                                     starosta  Jaroslav Nový