zápis ze zasedání ZO č. 35 – 28.07.2014

zápis ze zasedání ZO č. 35 – 28.07.2014

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce Bohumilice

konaného 28.07.2014

 

 

Přítomni: Nový Jaroslav, Pauch Jaroslav, Vejtasa Radek,
Preněk Josef, Pinkeová Jana, Beránková Božena, Hejtmánek Jiří

 

 

 

 

 

Omluveni:

 

 

 

 

 

Hosté:

 

 

 

 

 

Program:

 

 

1.      Zahájení

2.      Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 16.06.2014

3.      Oprava místní komunikace a opěrné zdi „Ke kostelu“

4.      Různé

 

 

 

1.      Starosta
obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice
(dále jen ZO) schválilo program zasedání.

         Byli určeni zapisovatelka Pinkeová Jana

         Ověřovatelé
zápisu pan Radek Vejtasa a Josef Preněk 

Hlasování :  7/0/0

        

2.      Zastupitel
Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 34.

 

3.      ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci „OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A OPĚRNÉ ZDI U KOSTELA  PO PŘÍVALOVÝCH
DEŠTÍCH 2013“ a dále pověřuje starostu obce podáním žádosti.

Hlasování
:  7/0/0

 

4.      ZO
schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2014,
které je nedílnou součástí zápisu.

Hlasování
:  7/0/0

 

 

 

Zapsal : Pinkeová Jana  …………………………

 

Ověřovatelé :                                                            
Radek Vejtasa      ..…………………..

 

                                                                               
   Josef Preněk        …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 35

ze dne 28.07.2014

 

 

Zastupitelstvo Obce Bohumilice :

 

1.Schvaluje

         program zasedání

         zapisovatele a ověřovatele zápisu

         podání žádosti o dotaci na akci „OBNOVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE A OPĚRNÉ ZDI U KOSTELA  PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH 2013“

         rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce
Bohumilice na rok 2014

 

 

 

2.Bere na
vědomí

         kontrolu usnesení č.34

 

 

 

3.Ukládá
starostovi

                podání žádosti o dotaci na akci „OBNOVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE A OPĚRNÉ ZDI U KOSTELA  PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH 2013“

 

4.Neschvaluje

 

 

 

 

                                                                
                           ………………………………………

                                                                                                     starosta  Jaroslav Nový