Oznámení – zastupitelstvo – č.36 – 22.09.2014

zápis ze zasedání ZO č. 36 – 22.09.2014

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce Bohumilice

konaného 22.09.2014

 

 

Přítomni: Nový Jaroslav, Pauch Jaroslav, Vejtasa Radek,
Preněk Josef, Pinkeová Jana, Beránková Božena, Hejtmánek Jiří

 

 

 

 

 

Omluveni:

 

 

 

 

 

Hosté: Mgr. Dana Šmídová, ředitelka MŠ Bohumilice

 

 

 

 

 

Program:

 

 

1.      Zahájení

2.      Kontrola usnesení číslo 35 ze dne 28.07.2014

3.      MŠ Bohumilice

4.      Místní knihovna Bohumilice

5.      Nabývání s pozemky

6.      Různé

 

 

 

1.      Starosta
obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice
(dále jen ZO) schválilo program zasedání.

         Byli určeni zapisovatelka Pinkeová Jana

         Ověřovatelé
zápisu pan Radek Vejtasa a Josef Preněk 

Hlasování :  7/0/0

        

2.      Zastupitel
Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 35.

 

3.      Mgr. Dana Šmídová, ředitelka MŠ Bohumilice,
seznámila ZO s činností a stavem MŠ, finanční situací a sponzorskými dary.
 ZO bere na vědomí.

 

4.      ZO
bylo seznámeno s činností a stavem místní knihovny po revizi, která
proběhla v období od 07/2014 – 09/2014. ZO bere na vědomí. Protokol z revize
je součástí zápisu.

 

5.      ZO
schvaluje záměr o nabývání s pozemky p. č. KN 252/3 a části p. č. KN 252/1
k.ú. Bohumilice v Čechách.

Hlasování
:  7/0/0

 

6.      a)
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou farnost
Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč.

Hlasování
:  7/0/0

 

b) ZO schvaluje
výměnu 4 ks svítidel na veřejném osvětlení v oblasti Závist v obci Bohumilice.
Dále pověřuje starostu obce dojednáním montáže výměny svítidel.

Hlasování
:  7/0/0

 

c) ZO schvaluje rozpočtové
opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2014, které je nedílnou
součástí zápisu.

Hlasování
:  7/0/0

 

 

Zapsal : Pinkeová Jana  …………………………

 

Ověřovatelé :                                                            
Radek Vejtasa      ..…………………..

 

                                                                               
   Josef Preněk        …………………….

 

 

 

 

 

Usnesení č. 36

ze dne 22.09.2014

 

 

Zastupitelstvo Obce Bohumilice :

 

1.Schvaluje

         program zasedání

         zapisovatele a ověřovatele zápisu

         záměr o nabývání s pozemky p. č. KN 252/3 a
části p. č. KN 252/1 k.ú. Bohumilice v Čechách

         poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou
farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč

         výměnu 4 ks svítidel na veřejném osvětlení v oblasti
Závist v obci Bohumilice. Dále pověřuje starostu obce dojednáním montáže
výměny svítidel

         rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce
Bohumilice na rok 2014

 

 

 

2.Bere na
vědomí

         kontrolu usnesení č.35

         činnost,
stav, finanční situaci a sponzorské dary MŠ Bohumilice

         činnost a stav místní knihovny po revizi, která
proběhla v období od 07/2014 – 09/2014

 

 

 

3.Ukládá
starostovi

                dojednání montáže výměny svítidel – 4 ks v oblasti
Závist.

 

4.Neschvaluje

 

 

 

 

                                                                
                           ………………………………………

                                                                                                     starosta  Jaroslav Nový