zápis ze zasedání ZO č. 1 – 10.11.2014

zápis ze zasedání ZO č. 1 – 10.11.2014

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného
10.11.2014

 

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt
Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena

 

Omluveni:       Pinkeová Jana

 

Hosté:            

 

Program:

1)    Zahájení

2)    Kontrola
usnesení číslo 36 ze dne 22.09.2014

3)    Vodné
a stočné na rok 2015

4)    Plán
inventur na rok 2014

5)    Nabývání
s pozemky

6)    Zimní
údržba 2014/2015

7)    Různé

 

1)     Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny
přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO)
určuje zapisovatelkou zápisu Boženu Beránkovou, ověřovateli zápisu Libora
Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

        

2)     Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 22.09.2014

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu
usnesení číslo 36. ZO bere na vědomí.

 

3)     Vodné a stočné na rok
2015

ZO schvaluje návrh
ceny vodného a stočného na rok 2015 v obci Bohumilice s účinností od
1.1.2015. Vodné na rok 2015 bude navýšeno z 30,16 Kč/m3 s DPH
na 32,53 Kč/m3 s DPH, stočné na rok 2015 bude navýšeno z 12,55
Kč/m3 s DPH na 14,48 Kč/m3 s DPH
.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

4)     Plán inventur na rok 2014

ZO schvaluje plán inventur za rok 2014 ve
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

5)     Nabývání s pozemky

a) ZO schvaluje pronájem pozemku parc. KN č. 252/3
k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m2 paní Janě Pojslové,
Bohumilice 100, 384 81 Čkyně, od 01.01.2015 za 1.000 Kč/rok a zároveň pověřuje
starostu obce sepsáním smlouvy. Záměr o pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední
desce obce Bohumilice a na internetových stránkách obce Bohumilice od 24.09.2014
do 10.11.2014.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

b) ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. KN
č. 252/1 k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 550 m2 paní Pokutové,
Bohumilice 104, 384 81 Čkyně, od 01.01.2015 za 1.000 Kč/rok (nájemné za rok
2015 se promíjí z důvodu zkulturnění pozemku) a zároveň pověřuje starostu
obce sepsáním smlouvy. Záměr o pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce
obce Bohumilice a na internetových stránkách obce Bohumilice od 24.09.2014 do
10.11.2014.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

6)     Zimní údržba 2014/2015

ZO schvaluje plán zimní údržby 2014/2015, kdy
techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu
formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu
obce sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

7)     Různé

a) Starosta obce informoval ZO o konání akce
„Setkání důchodců“ dne 29.11.2014 od 14:00 hod. v HOSTINCI POD KOSTELEM.
ZO bere na vědomí.

 

b) ZO schvaluje žádost
Českého svazu včelařů, základní organizace Čkyně, o finanční příspěvek ve výši 2000
Kč na Český svaz včelařů, základní organizace Čkyně, a ve výši 150 Kč na jedno
včelstvo v celkovém počtu 36 včelstev, tedy 5400 Kč dle seznamu včelařů
v obci Bohumilice ke dni 10.11.2014

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

c) ZO schvaluje podání
žádostí o dotace do programu POV 2015 na akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v části obce Závist“ a „Oprava místní komunikace kolem zámku Bohumilice“.
ZO dále pověřuje starostu obce podáním žádostí.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

 

Zapsal:            Božena Beránková    …………………………

 

 

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa              ..……………………….

                       

 

                        Josef Preněk              …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení
č. 1 ze dne 10.11.2014

 

 

Zastupitelstvo Obce
Bohumilice:

 

1.    Schvaluje

         program
zasedání

         zapisovatele
a ověřovatele zápisu

         cenu vodného a stočného na rok 2015 v obci
Bohumilice s účinností od 1.1.2015

         plán
inventur za rok 2014

         pronájem
pozemku parc. KN č. 252/3 k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m2 paní J.Pojslové,
Bohumilice 100, 384 81 Čkyně

         pronájem
části pozemku parc. KN č. 252/1 k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 550 m2 paní Pokutové,
Bohumilice 104, 384 81 Čkyně

         plán
zimní údržby 2014/2015

         finanční
příspěvek ve výši 2000 Kč na Český svaz včelařů, základní organizace Čkyně, a
ve výši 150 Kč na jedno včelstvo v celkovém počtu 36 včelstev

         podání
žádostí o dotace do programu POV 2015 na akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v části obce Závist“ a „Oprava místní komunikace kolem zámku Bohumilice“

 

 

2.    Bere na vědomí

         kontrolu
usnesení č. 36

         konání
akce „Setkání důchodců“

 

 

3.    Ukládá starostovi

         sepsání
smlouvy na pronájem pozemku parc. KN č. 252/3 k.ú. Bohumilice v Čechách o
výměře 480 m2 paní Janě Pojslové, Bohumilice 100, 384 81 Čkyně

         sepsání
smlouvy na pronájem části pozemku parc. KN č. 252/1 k.ú. Bohumilice
v Čechách o výměře 550 m2 paní Pokutové, Bohumilice 104, 384 81 Čkyně

         sepsání
smlouvy na zapůjčení techniky na zimní údržbu 2014/2015

         sepsání
smlouvy na provádění zimní údržby 2014/2015

         podání
žádosti o dotace do programu POV 2015 na akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v části obce Závist“ a „Oprava místní komunikace kolem zámku Bohumilice“

 

 

4.    Neschvaluje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav
Nový

starosta
obce Bohumilice