zápis – ustavující zasedání zastupitelstva obce

zápis – ustavující zasedání zastupitelstva obce

Obec Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice

 
Zápis
z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Bohumilice,
konaného dne 03.11.2014,
od 17:30 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce
Bohumilice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin
dosavadním starostou obce Jaroslavem Novým („dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům
zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce.

 

Předsedající schůze konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace
byla na úřední desce Obecního úřadu Bohumilice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 03.11.2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má
za následek zánik mandátu.

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající
navrhl určit ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a jmenoval zapisovatelem
Petra Nového. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice určuje ověřovateli zápisu
Libora
Vejtasu a Josefa Preňka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Usnesení
č.2:

Zastupitelstvo
obce Bohumilice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

I)       Volba starosty a místostarosty

·        určení počtu místostarostů

·        určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění

·        určení způsobu volby starosty a
místostarosty

·        volba starosty

·        volba místostarosty

 

II)    Zřízení
finančního a kontrolního výboru

·        určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru

·        volba předsedy finančního výboru

·        volba předsedy kontrolního výboru

·        volba členů finančního výboru

·        volba členů kontrolního výboru

 

III)     Rozhodnutí
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)

 

IV)   Diskuse

 

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení
č. 2 bylo schváleno.

 

*          *          *

Bod I – volba starosty a místostarosty:

 

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby
zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.3:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schválilo zvolení dvou místostarostů.

Výsledek hlasování:   Pro 6. 
Proti 1. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, aby
funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.

 

Usnesení č.4:

Zastupitelstvo obce Bohumilice
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Určení způsobu volby starosty a
místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy
nebyly podány.

 

 

Předsedající dále upozornil,
že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci
starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce starosty Jaroslava Nového.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.5:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí
starostou Jaroslava Nového.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení
zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce místostarostů. Byl
podán následující návrh: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do
funkcí místostarostů Jindřicha Malého a Janu Pinkeovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.6:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí
místostarosty Jindřicha Malého a Janu Pinkeovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního
výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto
bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční
období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý,
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být
jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhl, aby
zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

 

Usnesení č.7:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

 

Volba
předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
Petra Jungvirta. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

 

Usnesení č.8:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice volí předsedou finančního výboru Petra Jungvirta.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

 

Volba
předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Josefa Preňka. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.9:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Praňka.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

 

Volba
členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Josef Preňek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Libora
Vejtasu a Jaroslava Paucha. Člen zastupitelstva Petr Jungvirt navrhl zvolit
členem finančního výboru Boženu Beránkovou a Petru Pauchovou.

 

Usnesení č.10:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice volí členy kontrolního výboru
Libora Vejtasu a Jaroslava Paucha.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Usnesení č.11:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice volí členy finančního výboru
Boženu
Beránkovou a Petru Pauchovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Předsedající navrhl, aby
neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna ve výši 1030
Kč, a to ode dne zvolení do funkce. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za
výkon funkce místostarosty obce ve výši 7000 Kč. Předsedající navrhl též
měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce ve výši 18000 Kč. Před hlasováním
nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.

 

Usnesení č.12:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1030 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Usnesení č.13:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 7000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Usnesení č.14:

Zastupitelstvo obce
Bohumilice stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 18000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce starosty.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

Předsedající
dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována odměna za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1340 Kč, a to ode dne
jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.

 

Usnesení
č.15:

Zastupitelstvo
obce Bohumilice stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1340 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy nebo člena výboru.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

 

Usnesení č.16:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Výsledek hlasování:   Pro 7. 
Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

Bod IV – Diskuse

 

 

 

*          *          *

 

Předsedající
ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční
listina

2)      Listina
prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3)      Zveřejněná
informace o konání ustavujícího zasedání

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 03.11.2014

 

 

Zapisovatel: Petr Nový

 

 

Ověřovatelé:             Libor Vejtasa               dne
…………………………………….

 

         
Josef Preněk                 dne
…………………………………….

 

Starosta:                    Jaroslav Nový              dne
…………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce Bohumilice,

konané
dne 03.11.2014

 

 

1.        Schvaluje:

 

·           Ověřovatele
zápisu pana Libora Vejtasu a pana Josefa Preňka

·           Program
ustavujícího zasedání zastupitelstva

·           Zvolení
dvou místostarostů

·           Rozhodnutí,
že žádná z funkcí na Obecním úřadě v Bohumilicích nebude uvolněná

·           Starostu
obce pana Jaroslava Nového

·           Místostarosty
obce pana Jindřicha Malého a Janu Pinkeovou

·           Zřízení
finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné

·           Předsedu
finančního výboru paní Petra Jungvirta

·           Předsedu
kontrolního výboru pana Josefa Preňka

·           Členy
kontrolního výboru pana Libora Vejtasu a pana Jaroslava Paucha

·           Členy
finančního výboru paní Boženu Beránkovou a paní Petru Pauchovou

·           Stanovení
odměn:

o         ostatní
členové zastupitelstva         1030 Kč

o         místostarosta                                   7000 Kč

o         starosta
                                          18000 Kč

o         předsedové
výborů      &nbnbsp;                              1340 Kč

·           Při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna

 

2.        Bere na vědomí:

·           Složení
slibu a potvrzení podpisem nově zvolených členů zastupitelstva obce Bohumilice

·           Kontrolu
osvědčení nově zvolených členů zastupitelstva