zápis ze zasedání ZO č. 3 – 09.02.2015

zápis ze zasedání ZO č. 3 – 09.02.2015

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného
09. 02. 2015

 

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt
Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

 

Omluveni:      

 

Hosté:                        

 

Program:

1)    Zahájení

2)    Kontrola
usnesení číslo 2 ze dne 10. 12. 2014

3)    Inventarizace
2014

4)    Výběrové
řízení na akci „Obnova KM a opěrné zdi u kostela po přívalových deštích 2013“

5)    Změna
Územního plánu Bohumilice č. 1

6)    Různé

 

1)     Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny
přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO)
určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu
a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

        

2)     Kontrola usnesení
číslo 2 ze dne 10. 11. 2014

Zastupitel Josef
Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 2 ze dne 10. 12. 2014. ZO bere na
vědomí.

 

3)     Inventarizace 2014

ZO byla ke dni 10.
01. 2015 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku,
pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce
k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit
zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
ZO bere na vědomí
.

 

4)     Výběrové řízení na akci „Obnova KM a opěrné zdi u kostela
po přívalových deštích 2013“

Hodnotící komisí bylo provedeno vyhodnocení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Obnova MK a opěrné zdi u kostela po
přívalových deštích 2013. Doporučení hodnotící komise:

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, tj.
obci Bohumilice, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova MK a opěrné zdi u kostela po přívalových deštích 2013“ s firmou Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25
Třeboň, IČ 47239328,
která nabídla celkovou cenu 1 989 380,00 Kč včetně DPH (cena bez DPH 1 644 116,00 Kč).

ZO schvaluje závěr
hodnotící komise s doporučením výběru zhotovitele stavby. Dále ZO pověřuje
starostu sepsáním smlouvy o dílo.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

 

 

 

5)     Změna Územního plánu Bohumilice č. 1

Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého
návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), o pořízení změny č. 1 územně plánovací dokumentace, tj.
územního plánu Bohumilice, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního
zákona, aby pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Bohumilice byl Městský
úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem změny č. 1 ÚP Bohumilice
bude Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem
Klokotská 105, Tábor, IČ 103 23 406.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

 

Zastupitelstvo obce určuje v souladu
s požadavky stavebního zákona pana starostu Jaroslava Nového pro výkon
funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu
Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. změny č. 1 územního
plánu Bohumilice.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

 

6)     Různé

 • ZO
  schvaluje Smlouvu o zajištění soustředění a sběru biologických odpadů
  rostlinného původu. Uzavřením této smlouvy je splněna  povinnost,
  kterou obcím od 01. 01. 2015 ukládá Vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a
  způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Dále
  ZO pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

 

 • ZO
  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování,
  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
  nakládání se stavebním odpadem.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

 

 • ZO
  neschvaluje Návrh technického řešení a zákres sítí k zakázce
  1030022178, Bohumilice – kabel NN, p. Kubica. ZO žádá projektanta o
  upřesnění trasy.

Výsledek
hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo
schváleno.

 

 • ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle
  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
  pozdějších předpisů, za rok 2014.
 • ZO bere na vědomí, že k dotaci na
  veřejné osvětlení je projektovou dokumentací pověřena firma Elektroinvest
  Strakonice s.r.o.

 

 

 

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

 

 

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa               ..……………………….

                       

 

                        Josef Preněk              …………………………

 

 

 

 

 

Usnesení
č. 3 ze dne 09. 02. 2015

 

Zastupitelstvo
Obce Bohumilice:

 

1.    Schvaluje

         program
zasedání

         zapisovatele
a ověřovatele zápisu

         výběr
zhotovitele na akci „Obnova MK a opěrné zdi u kostela po přívalových
deštích 2013“ – firmu Lesostavby
Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň, IČ 47239328

         pořízení
změny č. 1 územního plánu Bohumilice

         pořizovatele
změny č. 1 územního plánu Bohumilice – Městský úřad Vimperk, odbor
výstavby a územního plánování

         určeného
zastupitele ke spolupráci s odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Vimperk při pořizování změny č. 1 územně plánovací dokumentace

         zpracovatele
změny č. 1 ÚP Bohumilice – Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického
studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406

         smlouvu
o zajištění soustředění a sběru biologických odpadů rostlinného původu

         Obecně
závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

         použití
osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice

         Příkazní
smlouvu, jejímž předmětem je provedení zadávacího řízení na dodavatele stavební
zakázky pod označením Obnova MK a opěrné zdi u kostela po přívalových deštích
2013

 

 

2.    Bere na vědomí

         kontrolu
usnesení č. 2 ze dne 10. 12. 2014

         inventarizaci
majetku obce Bohumilice na rok 2014

         Výroční
zprávu o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za rok 2014

         pověření
k zpracování projektové dokumentace pro dotaci na veřejné osvětlení –
firma Elektroinvest Strakonice s.r.o.

 

 

3.    Ukládá starostovi

         sepsání
smlouvy o dílo na akci „Obnova MK a opěrné zdi u kostela po přívalových
deštích 2013“ s firmou Lesostavby
Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň, IČ 47239328

         sepsání
smlouvy o zajištění soustředění a sběru biologických odpadů rostlinného původu

 

 

4.    Neschvaluje

          Návrh
technického řešení a zákres sítí k zakázce 1030022178, Bohumilice – kabel
NN, p. Kubica

 

 

 

 

 

Jaroslav
Nový

starosta
obce Bohumilice