Zápis ze zasedání ZO č. 6 – 18.05.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 05. 2015

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 5 ze dne 14. 04. 2015
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2014
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2014
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2014
 • Pronájem sálu v HOSTINCI POD KOSTELEM
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Kontrola usnesení číslo 5 ze dne 14. 04. 2015

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 5 ze dne 14. 04. 2015. ZO bere na vědomí.

 

 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2014

ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2014 (vyvěšeno na úřední desce 29.04.2015, sejmuto 18.05.2015). ZO schvaluje s výhradou a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Přijatá opatření jsou, že územní celek musí dodržovat postupy účtování transferů a při prodeji majetku je nutné předpis pohledávky ke dni podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2014

ZO projednalo účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2014. ZO schvaluje do protokolu bez výhrad.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2014
 • ZO projednalo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2014. ZO schvaluje do protokolu bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje převedení nevyčerpaného výsledku MŠ Bohumilice za rok 2014 do roku 2015 ve výši 6.785,12 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pronájem sálu v HOSTINCI POD KOSTELEM

ZO schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu kulturního sálu v HOSTINCI POD KOSTELEM pro kulturní a společenské akce pořádané obcí po dobu pěti let od podepsání smlouvy. Předplatné nájemného na dobu pěti let v částce 60.000,-Kč bude zaplaceno na účet pronajímatele po podepsání smlouvy. Dále ZO pověřuje starostu projednáním a podepsáním smlouvy o pronájmu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Různé
 • ZO schvaluje cenovou nabídku firmy David Ryšánek – Zahradnictví na akci: Úpravy veřejné zeleně v obci Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zadání změny č.1 ÚP Bohumilice. ZO Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje žádost p. Pinkeho o umístění elektroměru do stávající elektroměrové skříně na budově bývalé svazarmovské dílny.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

Usnesení č. 6 ze dne 18. 05. 2015

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
 • účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2014 do protokolu bez výhrad
 • účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2014 do protokolu bez výhrad
 • převedení nevyčerpaného výsledku MŠ Bohumilice za rok 2014 do roku 2015 ve výši 6.785,12 Kč
 • návrh Smlouvy o pronájmu kulturního sálu v HOSTINCI POD KOSTELEM pro kulturní a společenské akce pořádané obcí po dobu pěti let
 • cenovou nabídku firmy David Ryšánek – Zahradnictví na akci: Úpravy veřejné zeleně v obci Bohumilice
 • jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány
 • žádost p. Pinkeho o umístění elektroměru do stávající elektroměrové skříně na budově bývalé svazarmovské dílny
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 5 ze dne 14. 04. 2015
 1. Ukládá starostovi
 • podepsání Smlouvy o pronájmu kulturního sálu v HOSTINCI POD KOSTELEM pro kulturní a společenské akce pořádané obcí
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice