Zápis ze zasedání ZO č.7 – 10.8.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 10. 08. 2015

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Kontrola usnesení číslo 6 ze dne 18. 05. 2015
 • Oprava místní komunikace na poz. p. KN č. 619/1 k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Veřejné osvětlení – Závist
 • Záměr o prodeji pozemků
 • Záměr o pronájmu bytu č. 6 v čp. 44
 • Rozpočtové opatření
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 6 ze dne 18. 05. 2015

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 6 ze dne 18. 05. 2015. ZO bere na vědomí.

 • Oprava místní komunikace na poz. p. KN č. 619/1 ú. Bohumilice v Čechách

ZO provedlo vyhodnocení zakázky na akci: Oprava místní komunikace na poz. p. KN č. 619/1 k. ú. Bohumilice v Čechách. Byli osloveni tři uchazeči: Lesostavby Třeboň a.s., Znakon a.s Sousedovice 44 a Reno Šumava a.s. ekonomická krize Vlachovo Březí. ZO schvaluje výběr nejnižšší cenové nabídky, kterou poskytla firma Lesostavby Třeboň a.s. ZO se rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava místní komunikace na poz. p. KN č. 619/1 k. ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň, IČ 47239328, která nabídla celkovou cenu 228.665,00 Kč včetně DPH (cena bez DPH 188.978,82 Kč). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Veřejné osvětlení – Závist

ZO projednalo cenovou nabídku na nátěr veřejného osvětlení v části obce Závist v barvě zinku a schvaluje cenovou nabídku firmy TAP-MAL, malířské a natěračské práce, Pivovarská 101, 385 01 Vimperk. ZO pověřuje starostu objednáním prací na základě cenové nabídky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Záměr o prodeji pozemků

ZO neschvaluje záměr o prodeji pozemku p.č. 253/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách panu Jiřímu Staňkovi dle jeho podané žádosti.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Záměr o pronájmu bytu č. 6 v čp. 44

ZO schvaluje vystoupení pana Jaroslava Krále z Bytového družstva Skalice a vstoupení pana Jaroslava Voldřicha do Bytového družstva Skalice. Tímto vstupem do Bytového družstva Skalice se zavazuje plnit jeho členská práva a povinnosti.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2015, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bylo seznámeno s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Bohumilice a tuto Změnu bere na vědomí.
 • ZO schvaluje nákup dvou nástěnných venkovních vitrín se skleněnými dvířky rozměrů 150x103x12 cm.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 7 ze dne 10. 08. 2015

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • výběr zhotovitele na akci. Byli osloveni tři uchazeči: Lesostavby Třeboň a.s., Znakon a.s Sousedovice 44 a Reno Šumava a.s. ekonomická krize Vlachovo Březí. ZO schvaluje výběr nejnižšší cenové nabídky, kterou poskytla firma Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň, IČ 47239328
 • nátěr veřejného osvětlení v části obce Závist v barvě zinku dle cenové nabídky firmy TAP-MAL, malířské a natěračské práce, Pivovarská 101, 385 01 Vimperk
 • vystoupení pana Jaroslava Krále z Bytového družstva Skalice a vstoupení pana Jaroslava Voldřicha do Bytového družstva Skalice
 • rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2015, které je nedílnou součástí zápisu
 • nákup dvou nástěnných venkovních vitrín se skleněnými dvířky rozměrů 150x103x12 cm
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 6 ze dne 18. 05. 2015
 • návrh Změny č. 1 Územního plánu Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace na poz. p. KN č. 619/1 k. ú. Bohumilice v Čechách“
 • objednání prací – nátěr veřejného osvětlení v části obce Závist
 1. Neschvaluje
 • záměr o prodeji pozemku p.č. 253/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách panu Jiřímu Staňkovi dle jeho podané žádosti

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice