Oznámení zastupitelstvo č.10 – 09.12.2015

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              09. 12. 2015 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 9 ze dne 09. 11. 2015
  • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2016
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
  • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2016
  • Rozpočtové opatření
  • Cestovné na rok 2016
  • Různé

V Bohumilicích 30. 11. 2015

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 30. 11. 2015

Jméno a podpis:

Sejmuto: 09. 12. 2015

Jméno a podpis: