Zápis ze zasedání ZO č. 10 – 09.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 09. 12. 2015

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 9 ze dne 09. 11. 2015

3)    Rozpočet obce Bohumilice na rok 2016

4)    Finanční výbor

5)    Kontrolní výbor

6)    Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2016

7)    Rozpočtové opatření

8)    Cestovné na rok 2016

9)    Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 9 ze dne 09. 11. 2015

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 9 ze dne 09. 11. 2015. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2016

ZO schvaluje přebytkový rozpočet obce Bohumilice na rok 2015. Návrh rozpočtu byt řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova 2016

ZO znovu projednalo podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2016 a došlo k závěru, že podá žádost o dotaci na opravu veřejného osvětlení v hodnotě 50.000,-Kč a opravu chodníků v hodnotě 150.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2015, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Cestovné na rok 2016

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Různé
 • ZO schvaluje zřízení věcného břemene č. PI-014330035351/002 na pozemkách parc.č. 120/1, 627/5, 128/12, 128/5, 128/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN, kabelových skříní, uzemnění – realizovaná stavba pod názvem „Bohumilice-ul. p.č.633/1:rek.na kab. v.“ (dále jen „distribuční soustava“). ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2016. Poplatek pro občany obce zůstává nezměněn v částce 500 Kč za osobu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m² panu Demlu Heinrichovi, bytem D-94501 Aldersbach, Haag 1, SRN. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje vypracování energetických štítků na budovy č.p. 44 a č.p. 105 v Bohumilicích.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO nesouhlasí s odkoupením hrobového příslušenství na hrobovém místě č.80.

Výsledek hlasování:        Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016 pro projekt s pracovním názvem „Dětské hřiště Bohumilice – volnočasová zóna“. Dotační poradenství při vypracování žádosti o podporu včetně všech požadovaných příloh zhotoví Ing. Lada Troubilová, IČ: 025 80 446, Opálkova 754/8, 635 01 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí uzavření mateřské školy v Bohumilicích ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2015 do 03. 01. 2016. Provoz bude zahájen v pondělí 04. 01. 2016.
 • ZO schvaluje zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Každá kupní smlouva bude včas s právními účinky předána účetní obce k zaúčtování.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

 

Usnesení č. 10 ze dne 09. 12. 2015

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočet obce na rok 2016
 • podání žádostí o dotace z programu POV 2016 na akce opravu veřejného osvětlení a opravu chodníků
 • rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2015
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • zřízení věcného břemene č. PI-014330035351/002 na pozemkách parc.č. 120/1, 627/5, 128/12, 128/5, 128/17 v katastrálním území Bohumilice
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2016
 • prodej části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m² panu Demlu Heinrichovi, bytem D-94501 Aldersbach, Haag 1, SRN
 • vypracování energetických štítků na budovy č.p. 44 a č.p. 105 v Bohumilicích
 • podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016 pro projekt s pracovním názvem „Dětské hřiště Bohumilice – volnočasová zóna“.
 • zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Každá kupní smlouva bude včas s právními účinky předána účetní obce k zaúčtování.
  1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 9 ze dne 09. 11. 2015
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • uzavření mateřské školy v Bohumilicích ve dnech vánočních prázdnin
  1. Ukládá starostovi
 • podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330035351/002 na pozemkách parc.č. 120/1, 627/5, 128/12, 128/5, 128/17 v katastrálním území Bohumilice
 • podepsání smlouvy s Ing. Ladou Troubilovou, IČ: 025 80 446, Opálkova 754/8, 635 01 Brno

 

 1. Neschvaluje
 • odkoupení hrobového příslušenství na hrobovém místě č.80

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice