Zápis ze zasedání ZO č.11 – 08.02.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 08. 02. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 10 ze dne 09. 12. 2015
 • Inventarizace 2015
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
 • MŠ Bohumilice
 • Převod pozemků – Státní pozemkový úřad
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 10 ze dne 09. 12. 2015

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 10 ze dne 09. 12. 2015. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2015

ZO byla ke dni 15. 01. 2016 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí aktuální stav v objektu mateřské školy v Bohumilicích č. p. 105. Do současné doby bylo z objektu č. p. 105 účtováno jenom vodné, od roku 2016 bude účtováno vodné i stočné. ZO dále bere na vědomí darovací smlouvu od firmy GOREM s.r.o. pro MŠ Bohumilice.


 • Převod pozemků – Státní pozemkový úřad

ZO na základě Žádosti o sdělení od Státního pozemkového úřadu nesouhlasí s vydáním pozemku parc. KN č. 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, do soukromého vlastnictví, jelikož se na pozemku nachází místní komunikace v majetku obce Bohumilice.

Státnímu pozemkovému úřadu bude sděleno, že se na pozemku parc. KN č. 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, nachází místní komunikace ve vlastnictví obce Bohumilice, dále bude z tohoto důvodu požádáno u Státního pozemkového úřadu o vydání výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Bohumilice. ZO bere na vědomí.

 • Různé
 • ZO schvaluje Návrh na vyhlášení kategorie lesů zvláštního určení pro obec Bohumilice na lesním pozemku parc. KN č. 128/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice. Na tomto pozemku je záměr zřízení lesoparku.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje cenovou nabídku ve výši 27.346 Kč včetně DPH na pokácení nevhodných dřevin a odstranění křovinového porostu v obci Bohumilice podanou Tomášem Havlem, IČ 71566619, Pražská 35, 370 04 České Budějovice. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 11 ze dne 08. 02. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Návrh na vyhlášení kategorie lesů zvláštního určení pro obec Bohumilice na lesním pozemku parc. KN č. 128/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • cenovou nabídku na pokácení nevhodných dřevin a odstranění křovinového porostu v obci Bohumilice
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 10 ze dne 09. 12. 2015
 • inventarizaci majetku obce Bohumilice na rok 2015
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
 • změnu účtování vodného i stočného v objektu mateřské školy v Bohumilicích č. p. 105
 • darovací smlouvu od firmy GOREM s.r.o. pro MŠ Bohumilice
 • sdělení Státnímu pozemkovému úřadu, že se na poz. parc. KN č. 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, nachází místní komunikace ve vlastnictví obce Bohumilice
 • podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o vydání poz. parc. KN č. 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, do vlastnictví obce Bohumilice.
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o dílo na pokácení nevhodných dřevin a odstranění křovinového porostu v obci Bohumilice s panem Tomášem Havlem, Pražská 35, 370 04 České Budějovice, IČ 71566619
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice