Zápis ze zasedání ZO č. 13 – 18.04.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 04. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 07. 03. 2016
 • Změna č. 1 Územního plánu Bohumilice
 • Rozpočtové opatření
 • Silnice III. třídy č. 14521 – průtah obcí Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 07. 03. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 07. 03. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Změna č. 1 Územního plánu Bohumilice
  1. Námitka proti řešení návrhu změny

ZO Bohumilice, jako věcně příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, uplatněnou písemnou námitku zamítá – viz příloha, která je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Změna č. 1 ÚP Bohumilice

ZO Bohumilice, jako věcně příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 územního plánu Bohumilice.

ZO zároveň ukládá starostovi obce prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 1 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu; zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně v územním plánu Bohumilice; vyhotovení právního stavu v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona po vydání jeho změny.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Silnice III. třídy č. 14521 – průtah obcí Bohumilice

ZO schvaluje oslovení Jihočeského kraje prostřednictvím organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se žádostí na opravu poškozeného povrchu silnice III. třídy č. 14521, která vede obcí Bohumilice. ZO pověřuje starostu obce sepsáním žádosti o opravu povrchu silnice III. třídy č. 14521.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí příkazní smlouvu na zakázku „Posílení vodního zdroje Bohumilice“.
 • ZO bere na vědomí příkazní smlouvu na zakázku „Oprava místní komunikace U mateřské školy“.
 • ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu chodníků („Oprava místních komunikací v obci Bohumilice“) od firmy Lesostavby Třeboň a.s. a zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo s f. Lesostavby Třeboň a.s.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pronájem fotbalového hřiště Matys týmu zastoupeného Karlem Matysem – smlouva bude vytvořena za podmínek, že přednost mají sportovní a kulturní akce obce Bohumilice a SDH Bohumilice. Údržbu hřiště bude zajišťovat Matys tým. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště s Matys týmem zastoupeným Karlem Matysem.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 13 ze dne 18. 04. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • zamítnutí uplatněné písemné námitky proti řešení návrhu Změny č. 1 územního plánu Bohumilice
 • vydat Změnu č. 1 územního plánu Bohumilice
 • rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • oslovení Jihočeského kraje prostřednictvím organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se žádostí na opravu poškozeného povrchu silnice III. třídy č. 14521
 • cenovou nabídku na opravu chodníků („Oprava místních komunikací v obci Bohumilice“) od firmy Lesostavby Třeboň a.s.
 • pronájem fotbalového hřiště Matys týmu zastoupeného Karlem Matysem – smlouva bude vytvořena za podmínek, že přednost mají sportovní a kulturní akce obce Bohumilice a SDH Bohumilice
  1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 12 ze dne 07. 03. 2016
 • příkazní smlouvu na zakázku „Posílení vodního zdroje Bohumilice“
 • příkazní smlouvu na zakázku „Oprava místní komunikace U mateřské školy“
  1. Ukládá starostovi
 • prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 1 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně v územním plánu Bohumilice
 • vyhotovení právního stavu v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona po vydání jeho změny
 • sepsání žádosti o opravu povrchu silnice III. třídy č. 14521
 • sepsání smlouvy o dílo na opravu chodníků s f. Lesostavby Třeboň a.s.
 • sepsání smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště s Matys týmem zastoupeným Karlem Matysem
  1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice