Zápis ze zasedání ZO č. 18 – 03.10.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 08. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:       Pinkeová Jana

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016
 • Veřejné osvětlení
 • Rozpočtové opatření
 • MŠ Bohumilice
 • Zimní údržba
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelem zápisu Jindřicha Malého, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Veřejné osvětlení

ZO schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení v obce Bohumilice („Rekonstrukce 4 bodů veřejného osvětlení – U rybníka“) od firmy LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472 a zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo s f. LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472. O vítězi rozhodla cena nejnižší nabídky.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření
 • ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.
 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí oslavu 40ti let provozu MŠ Bohumilice.


 • Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2016/2017, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO jako věcně příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), souhlasí s pořízením územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ na území obce Bohumilice v souladu se zněním § 30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pro Město Vimperk.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jindřich Malý                …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 18 ze dne 03. 10. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení v obce Bohumilice („Rekonstrukce 4 bodů veřejného osvětlení – U rybníka“) od firmy LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • plán zimní údržby 2016/2017, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke
 • pořízení územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ na území obce Bohumilice v souladu se zněním § 30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pro Město Vimperk
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 17 ze dne 01. 08. 2016
 • rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • oslavu 40ti let provozu MŠ Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o dílo s f. LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2015/2016, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice