Návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017

 

Návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017 – příjmy
paragraf položka název částka
1111 daň z příjmů FO závislá činnost 620 000,00
1112 daň FO samostatná výdělečná činnost 15 000,00
1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 80 000,00
1121 daň z příjmů právnických osob 670 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 1 400 000,00
1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 160 000,00
1341 poplatek ze psů 8 000,00
1351 odvod z loterií a her 15 000,00
1361 správní poplatky 1 500,00
1511 daň z nemovitostí 250 000,00
4112 dotace státní správa 60 000,00
1032 přijmy z lesní činnosti 1 000,00
2310 příjmy z vodného 86 000,00
2321 příjmy za stočné 7 000,00
3314 poplatky do knihovny 500,00
3612 příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor 110 000,00
3632 pohřebnictví 20 000,00
3639 příjem z pronájmu pozemků 5 000,00
3722 svoz komun. odpadu od podnikatelů 9 000,00
3725 příjmy za třídění odpadu 45 000,00
6310 příjmy z běžných úroků 16 000,00
Příjmy celkem 3 579 000,00
Rozdělení podle tříd
třída 1 daňové příjmy 3 219 500,00
třída 2 nedaňové příjmy 299 500,00
třída 3 kapitálové příjmy 0,00
třída 4 přijaté transfery 60 000,00
příjmy celkem 3 579 000,00
Návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017 – výdaje
paragraf položka název částka
1032 lesní hospodářství 15 000,00
2212 místní komunikace 556 470,00
2310 pitná voda 105 000,00
2321 ČOV a kanalizace 348 000,00
3111 příspěvek ZŠ a MŠ Bohumilice 310 000,00
3314 činnosti knihovnické 34 000,00
3330 příspěvek na údržbu kostela 20 000,00
3341 rozhlas – opravy a udržování 5 000,00
3399 kulturní  vyžití, narozeniny seniorů 40 000,00
3412 sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00
3421 využití volného času mládeže 18 000,00
3612 bytové hospodářství 40 000,00
3613 nebytové hospodářství 23 000,00
3631 veřejné osvětlení 90 000,00
3632 hřbitov 40 000,00
3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 54 000,00
3722 sběr a svoz komunální odpadu 190 000,00
3723 svoz tříděného odpadu 80 000,00
3726 svoz bio odpadu 5 000,00
3745 údržba veřejné zeleně 215 000,00
4351 příspěvek Charitě na činnost 10 000,00
5212 řešení krizových situací (povodně, …) 2 000,00
5512 SDH  Bohumilice 86 000,00
6112 zastupitelé 501 000,00
6171 činnost místní zprávy 396 500,00
6310 výdaje z finančních operací 15 000,00
6320 pojištění obecního majetku 30 000,00
běžné výdaje 3 238 970,00
8124 splátka úvěru 340 030,00
Výdaje celkem 3 579 000,00
Návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017 – výdaje
Rozdělení podle tříd
běžné výdaje 3 238 970,00
kapitálové výdaje 0,00
výdaje celkem 3 238 970,00
8124 financování 340 030,00
výdaje 3 579 000,00
vyvěšeno:  22. 11. 2016
vyvěšeno na:  www.bohumilice.cz
sejmuto:
Jaroslav Nový
starosta obce