Zápis ze zasedání ZO č.19 – 14.12.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 14. 12. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2017
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Plán inventur na rok 2016
 • Vodné a stočné na rok 2017
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Cestovné na rok 2017
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2017

ZO schvaluje přebytkový rozpočet obce Bohumilice na rok 2017. Návrh rozpočtu byt řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2017

ZO schvaluje podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2017. Byly podány žádosti o dotace na opravu chodníku v hodnotě 200.000 Kč a na veřejnou zeleň v hodnotě 50.000 Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán inventur na rok 2016

ZO schvaluje plán inventur za rok 2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Vodné a stočné na rok 2017

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Vodné na rok 2017 se oproti roku 2016 navyšuje o 0,48 Kč, tedy z 32,53 Kč/m3 s DPH na 33,09 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola Bohumilice

Vzhledem k déle trvajícím problémům MŠ Bohumilice s firmou, která provádí účetní práce pro MŠ, ZO schvaluje pořízení účetního programu pro MŠ Bohumilice v ceně 18.180 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Cestovné na rok 2017

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 3.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 19 včelstev, tedy 4.750 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 05. 10. 2016, na základě podané žádosti.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Poplatek pro občany obce zůstává nezměněn v částce 500 Kč za osobu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017 pro projekt s pracovním názvem „Dětské hřiště Bohumilice – volnočasová zóna“. Dotační poradenství při vypracování žádosti o podporu včetně všech požadovaných příloh zhotoví Ing. Lada Troubilová, IČ: 025 80 446, Opálkova 754/8, 635 01 Brno.
 • ZO bere na vědomí uzavření mateřské školy v Bohumilicích ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017.
 • ZO bere na vědomí situaci týkající se opravy místní komunikace okolo zámku Skalice na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Paní Hiršlové byla zaslána ke schválení projektová dokumentace. Paní Hiršlová vyjádřila nesouhlas k této dokumentaci a žádá její přepracování. ZO schvaluje vypracování nové projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, na základě které bude požádáno o stavební povolení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výstavby nové kabelové přípojky NN pro pozemek p.č. 552/7 v k.ú. Bohumilice v Čechách k územnímu řízení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje navýšení rychlosti internetu na obecním úřadě ze 2 Mb na 6 Mb a pověřuje starostu obce s podepsáním dodatku smlouvy s firmou PODA a.s.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí uzavření Obecního úřadu Bohumilice ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 19 ze dne 14. 12. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • přebytkový rozpočet obce Bohumilice na rok 2017
 • podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2017. Byly podány žádosti o dotace na opravu chodníku v hodnotě 200.000 Kč a na veřejnou zeleň v hodnotě 50.000 Kč.
 • rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • plán inventur za rok 2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Vodné na rok 2017 se oproti roku 2016 navyšuje o 0,48 Kč, tedy z 32,53 Kč/m3 s DPH na 33,09 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH
 • pořízení účetního programu pro MŠ Bohumilice v ceně 18.180 Kč bez DPH
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 3.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 19 včelstev, tedy 4.750 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 05. 10. 2016, na základě podané žádosti.
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Poplatek pro občany obce zůstává nezměněn v částce 500 Kč za osobu.
 • podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017 pro projekt s pracovním názvem „Dětské hřiště Bohumilice – volnočasová zóna“
 • vypracování nové projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu místní komunikace na poz. p.č. 619/2 a 619/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách, na základě které bude požádáno o stavební povolení
 • žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výstavby nové kabelové přípojky NN pro pozemek p.č. 552/7 v k.ú. Bohumilice v Čechách k územnímu řízení
 • navýšení rychlosti internetu na obecním úřadě ze 2 Mb na 6 Mb

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 18 ze dne 03. 10. 2016
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • uzavření mateřské školy v Bohumilicích ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017
 • situaci týkající se opravy místní komunikace okolo zámku Skalice na poz. p.č. 619/2 a 619/12 v k.ú. Bohumilice
 • uzavření Obecního úřadu Bohumilice ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017.

 


 1. Ukládá starostovi
 • podepsání dodatku smlouvy s firmou PODA a.s. o navýšení rychlosti internetu na obci ze 2 Mb na 6 Mb

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice