Oznámení zastupitelstvo č. 21 – 27.03.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 03. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017
  • Rozpočtové opatření
  • Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice
  • Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby
  • Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“
  • Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení
  • Různé

V Bohumilicích 17. 03. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 03. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 27. 03. 2017

Jméno a podpis: