Zápis ze zasedání ZO č. 21 – 27.03.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 03. 2017

Přítomni: Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017

 3. Rozpočtové opatření

 4. Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice

 5. Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby

 6. Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“

 7. Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení

 8. Různé

 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017. ZO bere na vědomí.

 1. Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice

ZO bere na vědomí dopis z Biskupství českobudějovického, který reaguje na naší žádost o převod některých pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ze dne 11. 10. 2013.

ZO schvaluje novou žádost o převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice parc. KN č. 231/25 a 545/5 vše v k. ú. Bohumilice v Čechách, jelikož součástí těchto pozemků je pozemní komunikace v majetku Obce Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby

ZO schvaluje provedení nové dlažby v technickém zázemí Mateřské školy v Bohumilicích v době letních prázdnin, kdy je MŠ uzavřená.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“

ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON na zakázku „Bohumilice: p. Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“ na pozemku parc.č. 616/4 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice. ZO pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení

ZO bere na vědomí odpojení veřejného osvětlení po dobu realizace stavby spol. E.ON – „1030022178, Bohumilice – kabel NN, p. Kubica“.

 1. Různé

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….

Josef Preněk …………………………

 

Usnesení č. 21 ze dne 27. 03. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje

 • program zasedání

 • zapisovatele a ověřovatele zápisu

 • rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu

 • novou žádost o převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice parc. KN č. 231/25 a 545/5 vše v k. ú. Bohumilice v Čechách, jelikož součástí těchto pozemků je pozemní komunikace v majetku Obce Bohumilice

 • provedení nové dlažby v technickém zázemí Mateřské školy v Bohumilicích v době letních prázdnin, kdy je MŠ uzavřená

 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON na zakázku „Bohumilice: p. Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“ na pozemku parc.č. 616/4 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice

 1. Bere na vědomí

 • kontrolu usnesení č. 20 ze dne 20. 02. 2017

 • dopis z Biskupství českobudějovického, který reaguje na naší žádost o převod některých pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ze dne 11. 10. 2013

 • odpojení veřejného osvětlení po dobu realizace stavby spol. E.ON – „1030022178, Bohumilice – kabel NN, p. Kubica“

 1. Ukládá starostovi

 • uzavřít smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON na zakázku „Bohumilice: p. Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“ na pozemku parc.č. 616/4 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice