Zápis ze zasedání ZO č.31 – 20.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • Cestovné na rok 2018
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • ZO znovu projednalo podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 a byly podány žádosti o dotace na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000 Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“. ZO pověřuje starostu obce zadáním práce na výběrovém řízení firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 03470300.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Cestovné na rok 2018

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o.,

IČ 00672416 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 26015391 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020
 • podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000 Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000 Kč
 • podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o., IČ 00672416
 • Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 26015391
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 1. Ukládá starostovi
 • zadání práce na výběrovém řízení na akci Obnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“ firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300
 • podepsat s firmou ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416, Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4
 • podepsat s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice