Archiv autora: Jindřich Malý

Oznámení zastupitelstvo č. 21 – 27.03.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 03. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice
 • Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby
 • Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“
 • Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení
 • Různé

V Bohumilicích 17. 03. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 03. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 27. 03. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.20 – 20.02.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 02. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Šmídová Dana – ředitelka MŠ Bohumilice

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016
 • Inventarizace 2016
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2016

ZO byla ke dni 15. 01. 2017 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016.

 • Mateřská škola Bohumilice
 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště s názvem „Dětské dopravní hřiště Bohumilice“ s celkovými náklady 251.548 Kč, kde bude spoluúčast žadatele tj. Obce Bohumilice v částce 30.000 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z dotačního programu Podpora školství, opatření 2. Vybavení MŠ zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto MŠ (investičního a neinvestičního charakteru):
 • žádost investičního charakteru v celkové částce projektu 69.323 Kč s použitím vlastních prostředků 27.333 Kč
 • žádost neinvestičního charakteru v celkové částce projektu 35.888 Kč s použitím vlastních prostředků 14.358 Kč

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje vypracování nové projektové dokumentace na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice. Zpracovatelem bude Ing. Červený, IČ 60647884, kterému budou předány podklady k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Žádost o souhlas s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“ – připojení pozemku p. č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách. ZO pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Dodatek k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk. ZO pověřuje starostu obce podepsáním Dodatku k příkazní smlouvě.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 20 ze dne 20. 02. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště s názvem „Dětské dopravní hřiště Bohumilice“ s celkovými náklady 251.548 Kč, kde bude spoluúčast žadatele tj. Obce Bohumilice v částce 30.000 Kč
 • podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z dotačního programu Podpora školství, opatření 2. Vybavení MŠ zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto MŠ (investičního a neinvestičního charakteru):
 • žádost investičního charakteru v celkové částce projektu 69.323 Kč s použitím vlastních prostředků 27.333 Kč
 • žádost neinvestičního charakteru v celkové částce projektu 35.888 Kč s použitím vlastních prostředků 14.358 Kč
 • vypracování nové projektové dokumentace na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice.
 • Žádost o souhlas s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“ – připojení pozemku p. č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
 • Dodatek k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk
 • rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 19 ze dne 14. 12. 2016
 • inventarizaci majetku obce Bohumilice na rok 2016
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 1. Ukládá starostovi
 • předat projektantovi Ing. Červenému podklady k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice.
 • podepsání smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 • podepsání Dodatku k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 20 – 20.02.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 02. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016
 • Inventarizace 2016
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Různé

V Bohumilicích 13. 02. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 02. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 02. 2017

Jméno a podpis: