Archiv rubriky: Zápisy rady

Oznámení zastupitelstvo č.31 – 20.12.2017

INFORMACE
o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.
Místo konání:  Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111
Doba konání:  20. 12. 2017 od 17:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
3) Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
5) Finanční výbor
6) Kontrolní výbor
7) Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
8) Cestovné na rok 2018
9) Různé
 
V Bohumilicích 11. 12. 2017
Jaroslav Nový starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017
Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017
Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.11.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 11. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)

ZO schvaluje změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba
 • ZO schvaluje plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“. Bude požádáno o povolení umístění dopravních zrcadel u příslušného silničního správního úřadu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k.ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p.č. 614/6 a 612/3. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice
 • změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky
 • plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací
 • pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 29 ze dne 04. 10. 2017
 • návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • podepsat smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2015/2016, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.30 – 20.11.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 11. 2017 od 17:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé

 

V Bohumilicích 10. 11. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.29 – 04.10.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 04. 10. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017
 • Změna č. 2 ÚP Bohumilice
 • Hřbitov Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Hřbitov Bohumilice

ZO souhlasí s vypracováním nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice. ZO jmenuje správcem pohřebiště obce Bohumilice p. Libora Vejtasu, Bohumilice 35. Výkopové práce hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky a exhumacemi a ukládání zpopelněných ostatků bude zajišťovat firma MANOS PLUS s.r.o. IČ 26022214 DIČ CZ26022214. Vypracováním nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice bude pověřen p. Libor Vejtasa se starostou p. Jaroslavem Novým. Nový Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice bude poslán ke schválení na Krajský úřad v Českých Budějovicích.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Různé
 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 17 včelstev, tedy 4.250 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 04. 10. 2017. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč dle podané žádosti Římskokatolické farnosti Bohumilice o poskytnutí daru ze dne 29. 09. 2017. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 29 ze dne 04. 10. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány.
 • vypracování nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice
 • správcem pohřebiště obce Bohumilice p. Libora Vejtasu, Bohumilice 35
 • výkopové práce hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky a exhumacemi a ukládání zpopelněných ostatků bude zajišťovat firma MANOS PLUS s.r.o. IČ 26022214 DIČ CZ26022214
 • darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 17 včelstev, tedy 4.250 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 04. 10. 2017.
 • darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 28 ze dne 11. 09. 2017
 1. Ukládá starostovi
 • vypracování nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice (pověřeni jsou p. Libor Vejtasa a starosta p. Jaroslav Nový)
 • podepsání darovací smlouvy pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně
 • podepsání darovací smlouvy pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.29 – 04.10.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              04. 10. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017
 • Změna č. 2 ÚP Bohumilice
 • Hřbitov Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 27. 09. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 27. 09. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 04. 10. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.28 – 11.09.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 11. 09. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:             p. Hiršl

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017
 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice
 • MŠ Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice

ZO projednávalo podnět paní Hiršlové ke koncepci místních komunikací v souvislosti se záměrem využití bývalého areálu ZD Býkovice.

ZO souhlasí s prověřením místní dopravní infrastruktury na základě podnětu paní Hiršlové v rámci zadávané změny č. 2 ÚP Bohumilice. Ve změně č. 2 ÚP Bohumilice navrhnout odklonění komunikace vedené okolo zámku Skalice k bývalému areálu ZD Býkovice, která bude vedena po pozemku parc. KN č. 505/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány, včetně podnětu paní Hiršlové.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • MŠ Bohumilice

Starosta obce informoval ZO o provedení nových podlah v budově MŠ Bohumilice a instalování kolotoče v areálu MŠ Bohumilice. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

Na základě žádosti p. Karoliny von Frantzius o pronájem pozemku parc. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, ZO odložilo rozhodnutí o nabývání s tímto pozemkem až po změně majitele nemovitosti č.p.4.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje vypracování PD na akci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“. ZO pověřuje starostu obce sepsáním plné moci k zastupování této akce s f. RONEX GROUP spol. s r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 28 ze dne 11. 09. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • souhlasí s prověřením místní dopravní infrastruktury na základě podnětu paní Hiršlové v rámci zadávané změny č. 2 ÚP Bohumilice. Ve změně č. 2 ÚP Bohumilice navrhnout odklonění komunikace vedené okolo zámku Skalice k bývalému areálu ZD Býkovice, která bude vedena po pozemku parc. KN č. 505/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány, včetně podnětu paní Hiršlové.
 • Na základě žádosti p. Karoliny von Frantzius o pronájem pozemku parc. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, ZO odložilo rozhodnutí o nabývání s tímto pozemkem až po změně majitele nemovitosti č.p.4
 • vypracování PD na akci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“
 • rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 27 ze dne 21. 08. 2017
 • provedení nových podlah v budově MŠ Bohumilice a instalování kolotoče v areálu MŠ Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání plné moci k zastupování ve věci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“ s f. RONEX GROUP spol. s r.o.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

Oznámení zastupitelstvo č.28 – 11.09.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              11. 09. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017
 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice
 • MŠ Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé

 

 

V Bohumilicích 04. 09. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 04. 09. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 11. 09. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.27 21. 08. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 08. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr

Omluveni:       Preněk Josef

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016
 • Rozpočtové opatření
 • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
 • Čevak – vodojem obce Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Petra Jungvirta a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017

Zastupitel Libor Vejtasa provedl kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016

ZO projednalo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2016. ZO schvaluje do protokolu bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje převedení nevyčerpaného výsledku MŠ Bohumilice za rok 2016 do roku 2017 ve výši 8.329,77 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. KN č. 231/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách od Státního pozemkového úřadu na Obec Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Čevak – vodojem obce Bohumilice

Vzhledem k havárii dávkovacího čerpadla na chlornan sodný ZO schvaluje cenovou nabídku od f. Čevak a.s. ve výši 31.097 Kč na koupi nového dávkovacího čerpadla na chlornan sodný v budově vodojemu v Bohumilicích. Cenová nabídka je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 607/15 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 8 m² paní Volgyiové bytem Bohumilice č.p.16, dle záměru vyvěšeného dne 25.07.2017, v ceně 100 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje záměr o pronájmu pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, poslal na Obec Bohumilice žádost o projednání zařazení pozemku p. KN č. 452/18 v k. ú. Bohumilice v Čechách do návrhu změny č. 2 územního plánu Bohumilice do plochy bydlení.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo nevyhovět žádosti pana Radka Vejtasy, bytem Bohumilice 102, a nezařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice z důvodu nesplnění požadavku stavebního zákona, tj. nemožnosti prokázání potřeby v souladu s ust. § 55 odst. 4.

Výsledek hlasování:      Pro 0. Proti 5. Zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 27 ze dne 21. 08. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2016 do protokolu bez výhrad
 • převedení nevyčerpaného výsledku MŠ Bohumilice za rok 2016 do roku 2017 ve výši 8.329,77 Kč
 • rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • bezúplatný převod pozemku p. KN č. 231/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách od Státního pozemkového úřadu na Obec Bohumilice
 • cenovou nabídku od f. Čevak a.s. ve výši 31.097 Kč na koupi nového dávkovacího čerpadla na chlornan sodný v budově vodojemu v Bohumilicích
 • schvaluje prodej pozemku p. KN č. 607/15 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 8 m² paní Volgyiové, dle záměru vyvěšeného dne 25.07.2017, v ceně 100 Kč/m²
 • schvaluje záměr o pronájmu pozemku p. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 26 ze dne 24. 07. 2017
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 607/15 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 8 m² paní Volgyiové, Bohumilice č.p. 16
 1. Neschvaluje
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo nevyhovět žádosti pana Radka Vejtasy, bytem Bohumilice 102, a nezařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice z důvodu nesplnění požadavku stavebního zákona, tj. nemožnosti prokázání potřeby v souladu s ust. § 55 odst. 4.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.27 – 21.08.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21. 08. 2017 od 18:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016
 • Rozpočtové opatření
 • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
 • Čevak – vodojem obce Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé

 

V Bohumilicích 14. 08. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 08. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 08. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.26 – 24.07.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 07. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:       Jungvirt Petr

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017
 • Nabývání s pozemky
 • Návrh na pořízení změny územního plánu
 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce
 • Smlouva – E.ON – vodojem
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² za částku 50.000 Kč panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² za částku 144.210 Kč panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10. Dále bude kupujícím uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 252.710 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje pronájem části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100 za roční poplatek 1.000 Kč, který bude splatný vždy k 15. 08. aktuálního roku. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

ZO schvaluje záměr o prodeji části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m².

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh na pořízení změny územního plánu

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo vyhovět žádosti pana Miroslava Černého, bytem K. Weise 397, Vimperk, a zařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice s tím, že plocha bude využívána pouze za těchto podmínek:

– sad s chovem ovcí (zimoviště a sklad píce) a možným prodejem výpěstků

– pěstování léčivých rostlin a jejich následné zpracování

– sklad píce pro lesní zvěř

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce

Starosta obce seznámil ZO s jednáním ohledně opravy povrchu silnice III/14521 – průtah obcí. ZO bere na vědomí opravu silnice III/14521 – průtah obce.

 • Smlouva – E.ON – vodojem

ZO schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

ZO schvaluje rozšíření zakázky „Oprava chodníků Bohumilice“ o práce ve výši 56.265 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje rozšíření zakázky „Obnova kanalizace Bohumilice“ o práce ve výši 166.393 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

V souvislosti s opravou povrchu silnice III/14521 – průtah obcí je investorem akce (Jihočeský kraj) požádáno o opravu obrubníků navazujících na průtah silnice. ZO schvaluje provedení opravy obrubníků přiléhajících k silnici III/14521 v úseku od č.p. 5 po č.p. 60 ve výši 154.121 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 26 ze dne 24. 07. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² za částku 50.000 Kč panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100
 • prodej pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² za částku 144.210 Kč panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10
 • pronájem části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100
 • záměr o prodeji části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m²
 • jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo vyhovět žádosti pana Miroslava Černého, bytem K. Weise 397, Vimperk, a zařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice s tím, že plocha bude využívána pouze za těchto podmínek:

– sad s chovem ovcí (zimoviště a sklad píce) a možným prodejem výpěstků

– pěstování léčivých rostlin a jejich následné zpracování

– sklad píce pro lesní zvěř

 • Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 • rozšíření zakázky „Oprava chodníků Bohumilice“ o práce ve výši 56.265 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 • rozšíření zakázky „Obnova kanalizace Bohumilice“ o práce ve výši 166.393 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 • provedení opravy obrubníků přiléhajících k silnici III/14521 v úseku od č.p. 5 po č.p. 60 ve výši 154.121 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 25 ze dne 26. 06. 2017
 • opravu silnice III/14521 – průtah obce
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10
 • sepsání smlouvy o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100
 • podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 1. Neschvaluje

 

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice