Archiv rubriky: Zápisy rady

Oznámení zastupitelstvo č. 21 – 27.03.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 03. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice
 • Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby
 • Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“
 • Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení
 • Různé

V Bohumilicích 17. 03. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 03. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 27. 03. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.20 – 20.02.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 02. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Šmídová Dana – ředitelka MŠ Bohumilice

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016
 • Inventarizace 2016
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2016

ZO byla ke dni 15. 01. 2017 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016.

 • Mateřská škola Bohumilice
 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště s názvem „Dětské dopravní hřiště Bohumilice“ s celkovými náklady 251.548 Kč, kde bude spoluúčast žadatele tj. Obce Bohumilice v částce 30.000 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z dotačního programu Podpora školství, opatření 2. Vybavení MŠ zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto MŠ (investičního a neinvestičního charakteru):
 • žádost investičního charakteru v celkové částce projektu 69.323 Kč s použitím vlastních prostředků 27.333 Kč
 • žádost neinvestičního charakteru v celkové částce projektu 35.888 Kč s použitím vlastních prostředků 14.358 Kč

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje vypracování nové projektové dokumentace na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice. Zpracovatelem bude Ing. Červený, IČ 60647884, kterému budou předány podklady k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Žádost o souhlas s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“ – připojení pozemku p. č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách. ZO pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Dodatek k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk. ZO pověřuje starostu obce podepsáním Dodatku k příkazní smlouvě.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 20 ze dne 20. 02. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště s názvem „Dětské dopravní hřiště Bohumilice“ s celkovými náklady 251.548 Kč, kde bude spoluúčast žadatele tj. Obce Bohumilice v částce 30.000 Kč
 • podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z dotačního programu Podpora školství, opatření 2. Vybavení MŠ zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto MŠ (investičního a neinvestičního charakteru):
 • žádost investičního charakteru v celkové částce projektu 69.323 Kč s použitím vlastních prostředků 27.333 Kč
 • žádost neinvestičního charakteru v celkové částce projektu 35.888 Kč s použitím vlastních prostředků 14.358 Kč
 • vypracování nové projektové dokumentace na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice.
 • Žádost o souhlas s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“ – připojení pozemku p. č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
 • Dodatek k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk
 • rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 19 ze dne 14. 12. 2016
 • inventarizaci majetku obce Bohumilice na rok 2016
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 1. Ukládá starostovi
 • předat projektantovi Ing. Červenému podklady k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice.
 • podepsání smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 • podepsání Dodatku k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 20 – 20.02.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 02. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016
 • Inventarizace 2016
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Různé

V Bohumilicích 13. 02. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 02. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 02. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.19 – 14.12.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 14. 12. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2017
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Plán inventur na rok 2016
 • Vodné a stočné na rok 2017
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Cestovné na rok 2017
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2017

ZO schvaluje přebytkový rozpočet obce Bohumilice na rok 2017. Návrh rozpočtu byt řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2017

ZO schvaluje podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2017. Byly podány žádosti o dotace na opravu chodníku v hodnotě 200.000 Kč a na veřejnou zeleň v hodnotě 50.000 Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán inventur na rok 2016

ZO schvaluje plán inventur za rok 2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Vodné a stočné na rok 2017

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Vodné na rok 2017 se oproti roku 2016 navyšuje o 0,48 Kč, tedy z 32,53 Kč/m3 s DPH na 33,09 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola Bohumilice

Vzhledem k déle trvajícím problémům MŠ Bohumilice s firmou, která provádí účetní práce pro MŠ, ZO schvaluje pořízení účetního programu pro MŠ Bohumilice v ceně 18.180 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Cestovné na rok 2017

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 3.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 19 včelstev, tedy 4.750 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 05. 10. 2016, na základě podané žádosti.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Poplatek pro občany obce zůstává nezměněn v částce 500 Kč za osobu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017 pro projekt s pracovním názvem „Dětské hřiště Bohumilice – volnočasová zóna“. Dotační poradenství při vypracování žádosti o podporu včetně všech požadovaných příloh zhotoví Ing. Lada Troubilová, IČ: 025 80 446, Opálkova 754/8, 635 01 Brno.
 • ZO bere na vědomí uzavření mateřské školy v Bohumilicích ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017.
 • ZO bere na vědomí situaci týkající se opravy místní komunikace okolo zámku Skalice na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Paní Hiršlové byla zaslána ke schválení projektová dokumentace. Paní Hiršlová vyjádřila nesouhlas k této dokumentaci a žádá její přepracování. ZO schvaluje vypracování nové projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, na základě které bude požádáno o stavební povolení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výstavby nové kabelové přípojky NN pro pozemek p.č. 552/7 v k.ú. Bohumilice v Čechách k územnímu řízení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje navýšení rychlosti internetu na obecním úřadě ze 2 Mb na 6 Mb a pověřuje starostu obce s podepsáním dodatku smlouvy s firmou PODA a.s.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí uzavření Obecního úřadu Bohumilice ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 19 ze dne 14. 12. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • přebytkový rozpočet obce Bohumilice na rok 2017
 • podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2017. Byly podány žádosti o dotace na opravu chodníku v hodnotě 200.000 Kč a na veřejnou zeleň v hodnotě 50.000 Kč.
 • rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • plán inventur za rok 2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Vodné na rok 2017 se oproti roku 2016 navyšuje o 0,48 Kč, tedy z 32,53 Kč/m3 s DPH na 33,09 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH
 • pořízení účetního programu pro MŠ Bohumilice v ceně 18.180 Kč bez DPH
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 3.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 19 včelstev, tedy 4.750 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 05. 10. 2016, na základě podané žádosti.
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2017. Poplatek pro občany obce zůstává nezměněn v částce 500 Kč za osobu.
 • podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017 pro projekt s pracovním názvem „Dětské hřiště Bohumilice – volnočasová zóna“
 • vypracování nové projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu místní komunikace na poz. p.č. 619/2 a 619/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách, na základě které bude požádáno o stavební povolení
 • žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výstavby nové kabelové přípojky NN pro pozemek p.č. 552/7 v k.ú. Bohumilice v Čechách k územnímu řízení
 • navýšení rychlosti internetu na obecním úřadě ze 2 Mb na 6 Mb

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 18 ze dne 03. 10. 2016
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • uzavření mateřské školy v Bohumilicích ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017
 • situaci týkající se opravy místní komunikace okolo zámku Skalice na poz. p.č. 619/2 a 619/12 v k.ú. Bohumilice
 • uzavření Obecního úřadu Bohumilice ve dnech vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017. Provoz bude zahájen v pondělí 02. 01. 2017.

 


 1. Ukládá starostovi
 • podepsání dodatku smlouvy s firmou PODA a.s. o navýšení rychlosti internetu na obci ze 2 Mb na 6 Mb

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 19 – 14.12.2016

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              14. 12. 2016 od 17:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 03. 10. 2016
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2017
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Plán inventur na rok 2016
 • Vodné a stočné na rok 2017
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Cestovné na rok 2017
 • Různé

V Bohumilicích 05. 12. 2016

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 12. 2016

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 12. 2016

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č. 18 – 03.10.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 08. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:       Pinkeová Jana

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016
 • Veřejné osvětlení
 • Rozpočtové opatření
 • MŠ Bohumilice
 • Zimní údržba
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelem zápisu Jindřicha Malého, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Veřejné osvětlení

ZO schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení v obce Bohumilice („Rekonstrukce 4 bodů veřejného osvětlení – U rybníka“) od firmy LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472 a zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo s f. LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472. O vítězi rozhodla cena nejnižší nabídky.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření
 • ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.
 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí oslavu 40ti let provozu MŠ Bohumilice.


 • Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2016/2017, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO jako věcně příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), souhlasí s pořízením územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ na území obce Bohumilice v souladu se zněním § 30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pro Město Vimperk.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jindřich Malý                …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 18 ze dne 03. 10. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení v obce Bohumilice („Rekonstrukce 4 bodů veřejného osvětlení – U rybníka“) od firmy LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • plán zimní údržby 2016/2017, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke
 • pořízení územní studie s názvem „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ na území obce Bohumilice v souladu se zněním § 30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pro Město Vimperk
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 17 ze dne 01. 08. 2016
 • rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • oslavu 40ti let provozu MŠ Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o dílo s f. LED lights consulting s.r.o., IČ 25665472
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2015/2016, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.18 – 03.10.2016

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 03. 10. 2016 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 08. 2016

 3. Veřejné osvětlení

 4. Rozpočtové opatření

 5. MŠ Bohumilice

 6. Zimní údržba

 7. Různé

V Bohumilicích 26. 09. 2016

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 26. 09. 2016

Jméno a podpis:

Sejmuto: 03. 10. 2016

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č. 17 – 01.08.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 08. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:       Malý Jindřich

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 22. 06. 2016
 • Prodej pozemků
 • Znak obce Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 22. 06. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 22. 06. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Prodej pozemků
 • ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách a to takto:

PARCELA č. 4

pozemek parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2  paní Ing. Marii Hejlkové, Bohumilice 82, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč

PARCELA č. 5

pozemky parc. KN č. 121/35 a 121/37 o celkové výměře 1 340 m2 slečně Karle Krejsové, Luční 500, 385 01 Vimperk  –  stanovená cena je 147.400 Kč

PARCELA č. 6

pozemky parc. KN č. 121/36 a121/38 o celkové výměře 1 339 m2 panu Václavu Leškovi, Felklova 2008, 252 63 Roztoky  –  stanovená cena je 147.290 Kč

Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). Z důvodu nutnosti zpracování územní studie pro plochu, na které se nachází výše uvedené pozemky, se o náklady spojené s pořízením územní studie, které budou cca 30.000 Kč, podělí jednotliví kupující a obec Bohumilice s jednotlivým podílem ¼ ceny.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořízení územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a schvaluje, aby pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Bohumilice byl Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice bude Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 103 23 406.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky stavebního zákona pana starostu Jaroslava Nového pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk při pořizování územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Znak obce Bohumilice

ZO schvaluje poptávku na pořízení znaku a vlajky obce Bohumilice a pověřuje starostu obce s objednáním minimálně třech heraldiků k vytvoření návrhů k posouzení.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč dle podané žádosti Římskokatolické farnosti Bohumilice o poskytnutí daru ze dne 25. 07. 2016. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje poptávku na zpracování projektové dokumentace na vytvoření parkovací plochy mezi bytovkami č.p. 100 a č.p. 104 na poz. parc. KN č. 231/10 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice. ZO pověřuje starostu obce poptávkou zpracovatele projektové dokumentace.

Výsledek hlasování:        Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 17 ze dne 01. 08. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách a to takto:

PARCELA č. 4

pozemek parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2  paní Ing. Marii Hejlkové, Bohumilice 82, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč

PARCELA č. 5

pozemky parc. KN č. 121/35 a 121/37 o celkové výměře 1 340 m2 slečně Karle Krejsové, Luční 500, 385 01 Vimperk  –  stanovená cena je 147.400 Kč

PARCELA č. 6

pozemky parc. KN č. 121/36 a121/38 o celkové výměře 1 339 m2 panu Václavu Leškovi, Felklova 2008, 252 63 Roztoky  –  stanovená cena je 147.290 Kč

 • pořízení územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice
 • pořizovatele územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice – Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování
 • zpracovatele územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice – Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406
 • v souladu s požadavky stavebního zákona pana starostu Jaroslava Nového pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk při pořizování územní studie pro lokalitu Z3 dle územního plánu Bohumilice
 • poptávku na pořízení znaku a vlajky obce Bohumilice
 • darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč
 • poptávku na zpracování projektové dokumentace na vytvoření parkovací plochy mezi bytovkami č.p. 100 a č.p. 104 na poz. parc. KN č. 231/10 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 16 ze dne 22. 06. 2016
 1. Ukládá starostovi
 • objednáním minimálně třech heraldiků k vytvoření návrhů znaku a vlajky obce Bohumilice k posouzení
 • podepsání darovací smlouvy pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně
 • poptání zpracovatele projektové dokumentace na vytvoření parkovací plochy mezi bytovkami č.p. 100 a č.p. 104 na poz. parc. KN č. 231/10 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.16 – 22.06.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 22. 06. 2016

Přítomni:         Nový Jaroslav, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 16. 05. 2016
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2015
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2015
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2015
 • Rozpočtové opatření
 • Akce – Oprava chodníků v obci Bohumilice
 • Veřejné osvětlení v obci Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 16. 05. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 16. 05. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2015

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad (vyvěšeno na úřední desce 17. 05. 2016, sejmuto 22. 06. 2016).

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2015

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2015.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2015
 • ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2015.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje převedení nevyčerpaného příspěvku MŠ Bohumilice za rok 2015 do roku 2016 ve výši 4.274,48 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Akce – Oprava chodníků v obci Bohumilice

ZO schvaluje navýšení akce „Oprava chodníků v obci Bohumilice“ o 32.000,- Kč – bylo provedeno prodloužení chodníku.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Veřejné osvětlení v obci Bohumilice

ZO bere na vědomí poškození části veřejného osvětlení po bouřce. Po sečtení všech škod bude pojistná událost nahlášena pojišťovně.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření SO „Věnec“ v roce 2015 a Závěrečný účet SO „Věnec“ za rok 2015.
 • ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 – číslo smlouvy SDO/OREG/393/16 na realizaci akce „Oprava chodníků v obci Bohumilice“ s poskytovatelem dotačních peněžních prostředků, kterým je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, zastoupený Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, a pověřuje starostu uzavřít tuto smlouvu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 – číslo smlouvy SDO/OREG/394/16 na realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení“ s poskytovatelem dotačních peněžních prostředků, kterým je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, zastoupený Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, a pověřuje starostu uzavřít tuto smlouvu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

Josef Preněk                …………………………

Usnesení č. 16 ze dne 22. 06. 2016

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad
 • účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2015 do protokolu bez výhrad
 • účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2015 do protokolu bez výhrad
 • převedení nevyčerpaného příspěvku MŠ Bohumilice za rok 2015 do roku 2016 ve výši 4.274,48 Kč
 • rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2016
 • navýšení akce „Oprava chodníků v obci Bohumilice“ o 32.000,- Kč – bylo provedeno prodloužení chodníku
 • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 – číslo smlouvy SDO/OREG/393/16 na realizaci akce „Oprava chodníků v obci Bohumilice“
 • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 – číslo smlouvy SDO/OREG/394/16 na realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 15 ze dne 16. 05. 2016
 • poškození části veřejného osvětlení po bouřce; po sečtení všech škod bude pojistná událost nahlášena pojišťovně
 • Zprávu o výsledku hospodaření SO „Věnec“ v roce 2015 a Závěrečný účet SO „Věnec“ za rok 2015
 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 – číslo smlouvy SDO/OREG/393/16 na realizaci akce „Oprava chodníků v obci Bohumilice“
 • uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 – číslo smlouvy SDO/OREG/394/16 na realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.16 – 22.06.2016

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              22. 06. 2016 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 16. 05. 2016
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2015
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2015
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2015
 • Rozpočtové opatření
 • Akce – Oprava chodníků v obci Bohumilice
 • Veřejné osvětlení v obci Bohumilice
 • Různé

V Bohumilicích 13. 06. 2016

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 06. 2016

Jméno a podpis:

Sejmuto: 22. 06. 2016

Jméno a podpis: