Archiv rubriky: Zápisy rady

Oznámení zastupitelstvo č.27 – 21.08.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21. 08. 2017 od 18:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016
 • Rozpočtové opatření
 • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
 • Čevak – vodojem obce Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé

 

V Bohumilicích 14. 08. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 08. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 08. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.26 – 24.07.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 07. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:       Jungvirt Petr

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017
 • Nabývání s pozemky
 • Návrh na pořízení změny územního plánu
 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce
 • Smlouva – E.ON – vodojem
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² za částku 50.000 Kč panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² za částku 144.210 Kč panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10. Dále bude kupujícím uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 252.710 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje pronájem části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100 za roční poplatek 1.000 Kč, který bude splatný vždy k 15. 08. aktuálního roku. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

ZO schvaluje záměr o prodeji části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m².

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh na pořízení změny územního plánu

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo vyhovět žádosti pana Miroslava Černého, bytem K. Weise 397, Vimperk, a zařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice s tím, že plocha bude využívána pouze za těchto podmínek:

– sad s chovem ovcí (zimoviště a sklad píce) a možným prodejem výpěstků

– pěstování léčivých rostlin a jejich následné zpracování

– sklad píce pro lesní zvěř

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce

Starosta obce seznámil ZO s jednáním ohledně opravy povrchu silnice III/14521 – průtah obcí. ZO bere na vědomí opravu silnice III/14521 – průtah obce.

 • Smlouva – E.ON – vodojem

ZO schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

ZO schvaluje rozšíření zakázky „Oprava chodníků Bohumilice“ o práce ve výši 56.265 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje rozšíření zakázky „Obnova kanalizace Bohumilice“ o práce ve výši 166.393 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

V souvislosti s opravou povrchu silnice III/14521 – průtah obcí je investorem akce (Jihočeský kraj) požádáno o opravu obrubníků navazujících na průtah silnice. ZO schvaluje provedení opravy obrubníků přiléhajících k silnici III/14521 v úseku od č.p. 5 po č.p. 60 ve výši 154.121 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 26 ze dne 24. 07. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² za částku 50.000 Kč panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100
 • prodej pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² za částku 144.210 Kč panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10
 • pronájem části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100
 • záměr o prodeji části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m²
 • jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo vyhovět žádosti pana Miroslava Černého, bytem K. Weise 397, Vimperk, a zařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice s tím, že plocha bude využívána pouze za těchto podmínek:

– sad s chovem ovcí (zimoviště a sklad píce) a možným prodejem výpěstků

– pěstování léčivých rostlin a jejich následné zpracování

– sklad píce pro lesní zvěř

 • Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 • rozšíření zakázky „Oprava chodníků Bohumilice“ o práce ve výši 56.265 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 • rozšíření zakázky „Obnova kanalizace Bohumilice“ o práce ve výši 166.393 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 • provedení opravy obrubníků přiléhajících k silnici III/14521 v úseku od č.p. 5 po č.p. 60 ve výši 154.121 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 25 ze dne 26. 06. 2017
 • opravu silnice III/14521 – průtah obce
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10
 • sepsání smlouvy o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100
 • podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 1. Neschvaluje

 

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.26 – 24.07.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              24. 07. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017
 • Nabývání s pozemky
 • Návrh na pořízení změny územního plánu
 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce
 • Smlouva – E.ON – vodojem
 • Různé

V Bohumilicích 17. 07. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 07. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 07. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.25 – 26.06.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 06. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016
 • SO Věnec
 • Rozpočtové opatření
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016

ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2016. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Obec uskutečnila výběrové řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací v obci Bohumilice“ (cena díla 305.071 Kč bez DPH). Dle vnitřní směrnice – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (schválena ZO dne 03.02.2014) musí být ve výzvě k podání nabídky uvedena hodnotící kritéria. Předložené žádosti o zpracování cenové nabídky na kompletní realizaci akce ze dne 04.03.2016 tuto informaci nemají.

ZO ukládá starostovi nápravu chyby.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2016.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • SO Věnec

ZO bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku SO Věnec za rok 2016.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 252/3 a p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách, a dále schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, o výměře 125 m².

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 1. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Pozemek p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v majetku Římskokatolické farnosti Bohumilice o výměře 5.157 m² byl nabídnut k prodeji obci Bohumilice. ZO bylo seznámeno se zápisem z osobního jednání ze dne 15. 06. 2017 a se znaleckým posudkem č. 1140-05/17. ZO nesouhlasí s danou cenou, jelikož se jedná o pozemek, kde se nachází vodovodní přípojky a kanalizační sběrače s kanalizačními přípojkami, tudíž je pozemek z části znehodnocen, ZO navrhuje za daný pozemek cenu 257.850 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.

 • ZO schvaluje nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Bohumilice s účinností od 26. 06. 2017.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi nové zahradní techniky – na údržbu obecní zeleně traktůrek do ceny 140.000 Kč a na údržbu hřbitova pojízdnou sekačku do ceny 12.000 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 25 ze dne 26. 06. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016 s výhradou
 • účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2016
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • záměr o prodeji pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • záměr o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, o výměře 125 m²
 • nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Bohumilice s účinností od 26. 06. 2017
 • koupi nové zahradní techniky – na údržbu obecní zeleně traktůrek a na údržbu hřbitova pojízdnou sekačku

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 24 ze dne 22. 05. 2017
 • závěrečný účet a účetní závěrku SO Věnec za rok 2016

 

 1. Ukládá starostovi
 • nápravu chyby uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

 

 

 1. Neschvaluje
 • koupi pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v majetku Římskokatolické farnosti Bohumilice o výměře 5.157 m²

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.25 – 26.06.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 06. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016
 • SO Věnec
 • Rozpočtové opatření
 • Nabývání s pozemky
 • Různé

V Bohumilicích 19. 06. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 06. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 06. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č. 24 – 22.05.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 22. 05. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:                         Štěpán Kučera – obchodní reprezentant f. D.A.S. Rechtsschutz AG

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice
 • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“
 • ČOV
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Zastupitelstvo obce Bohumilice se rozhodlo nezabývat se na tomto zasedání bodem programu č. 5 (ČOV).

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice

Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 územně plánovací dokumentaci, tj. územního plánu Bohumilice, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Bohumilice byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem změny č. 2 ÚP Bohumilice bude Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406.

 

Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pana starostu Jaroslava Nového pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. změny č. 2 územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava chodníků Bohumilice“. Byly osloveny čtyři firmy – Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene; Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví; Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín; Stavimperk s.r.o. Vimperk.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány čtyři nabídky:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov, celková cena vč. DPH 520.300,15 Kč
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně, celková cena vč. DPH 452.163,58 Kč
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří,

celková cena vč. DPH 481.842,32 Kč

 • Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441;

celková cena vč. DPH 429.789,-Kč

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 22. 05. 2017 od 17:30 hodin.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 355.197,50 Kč tj. 429.789,00 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ČOV

Tento bod byl vypuštěn z programu zasedání ZO.

 • Různé
 • ZO bylo seznámeno hostem panem Štěpánem Kučerou s f. D.A.S. Rechtsschutz AG s nabídkou na pojištění právní ochrany obce od spol. D.A.S. ZO bere na vědomí.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 24 ze dne 22. 05. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání s vypuštěním bodu č. 5 (ČOV)
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • pořízení změny č. 2 územního plánu Bohumilice
 • rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 • pořizovatele změny č. 2 územního plánu Bohumilice – Městský úřad Vimperk, odbor
  výstavby a územního plánování
 • určeného zastupitele ke spolupráci s odborem výstavby a územního plánování Městského
  úřadu Vimperk při pořizování změny č. 1 územně plánovací dokumentace
 • zpracovatele změny č. 2 ÚP Bohumilice – Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického
  studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 355.197,50 Kč 429.789,00 Kč včetně DPH.

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 23 ze dne 02. 05. 2017
 • nabídku na pojištění právní ochrany obce od spol. D.A.S.

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.24 – 22.05.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              22. 05. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice
 • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“
 • ČOV
 • Různé

 

 

 

V Bohumilicích 12. 05. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 05. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 22. 05. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.23 – 02.05.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 02. 05. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Dětské hřiště – lesopark

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“. Byly osloveny čtyři firmy – Alestra s.r.o.; Luna Progress s.r.o.; Yggdrasilmont s.r.o.; Dětská hřiště Franišek Smitka.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány dvě nabídky:

 • Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485;

celková cena vč. DPH 217.754,- Kč

 • Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602;

celková cena vč. DPH 207.141,11 Kč

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 02. 05. 2017 od 18 hodin.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na základě hodnotících kritérií, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, která splnila hodnotící kritéria na 100% a nabídla celkovou cenu bez DPH 101.191,- Kč tj. 207.141,11 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Protokol Hodnotící kritéria je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Různé
 • ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu místní komunikace technologií SILKOT od firmy Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740 ve výši 68.842,95 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí přijetí účelového peněžního daru pro MŠ Bohumilice od firmy BACHL, spol. s r.o. ve výši 10.000,- Kč
 • Oprava chodníků Bohumilice – 2017

K podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ byly osloveny tři firmy – Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene; Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví; Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány tři nabídky:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov,
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně,
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří

Hodnotící komise vyhodnotí zakázku na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice. Hodnotící komisí budou členové zastupitelstva. ZO bere na vědomí.

 • ZO schvaluje prodej pozemku parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2 panu Dušanu Říhovi (nar. 11.03.1991), Čkyně E10, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč.

(Tento pozemek parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2  byl usnesením ZO ze dne 01.08.2016 schválen k prodeji paní Ing. Marii Hejlkové, Bohumilice 82, 384 81 Čkyně, která ale odstoupila od záměru koupi tohoto pozemku).

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 23 ze dne 02. 05. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, která splnila hodnotící kritéria na 100% a nabídla celkovou cenu bez DPH 101.191,- Kč 207.141,11 Kč včetně DPH.
 • cenovou nabídku na opravu místní komunikace technologií SILKOT od firmy Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740 ve výši 68.842,95 Kč vč. DPH
 • prodej pozemku parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2 panu Dušanu Říhovi (nar. 11.03.1991), Čkyně E10, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 22 ze dne 24. 04. 2017
 • přijetí účelového peněžního daru pro MŠ Bohumilice od firmy BACHL, spol. s r.o. ve výši 10.000,- Kč
 • hodnotící komise vyhodnotí zakázku „Oprava chodníků Bohumilice“ na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Opravu místní komunikace technologií SILKOT“ s firmou: Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice