Archiv rubriky: Zápisy rady

Oznámení zastupitelstvo č.24 – 22.05.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              22. 05. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017
 • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice
 • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“
 • ČOV
 • Různé

 

V Bohumilicích 12. 05. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 05. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 22. 05. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.23 – 02.05.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 02. 05. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Dětské hřiště – lesopark

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“. Byly osloveny čtyři firmy – Alestra s.r.o.; Luna Progress s.r.o.; Yggdrasilmont s.r.o.; Dětská hřiště Franišek Smitka.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány dvě nabídky:

 • Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485;

celková cena vč. DPH 217.754,- Kč

 • Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602;

celková cena vč. DPH 207.141,11 Kč

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 02. 05. 2017 od 18 hodin.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na základě hodnotících kritérií, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, která splnila hodnotící kritéria na 100% a nabídla celkovou cenu bez DPH 101.191,- Kč tj. 207.141,11 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Protokol Hodnotící kritéria je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Různé
 • ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu místní komunikace technologií SILKOT od firmy Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740 ve výši 68.842,95 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí přijetí účelového peněžního daru pro MŠ Bohumilice od firmy BACHL, spol. s r.o. ve výši 10.000,- Kč
 • Oprava chodníků Bohumilice – 2017

K podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ byly osloveny tři firmy – Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene; Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví; Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány tři nabídky:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov,
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně,
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří

Hodnotící komise vyhodnotí zakázku na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice. Hodnotící komisí budou členové zastupitelstva. ZO bere na vědomí.

 • ZO schvaluje prodej pozemku parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2 panu Dušanu Říhovi (nar. 11.03.1991), Čkyně E10, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč.

(Tento pozemek parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2  byl usnesením ZO ze dne 01.08.2016 schválen k prodeji paní Ing. Marii Hejlkové, Bohumilice 82, 384 81 Čkyně, která ale odstoupila od záměru koupi tohoto pozemku).

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 23 ze dne 02. 05. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, která splnila hodnotící kritéria na 100% a nabídla celkovou cenu bez DPH 101.191,- Kč 207.141,11 Kč včetně DPH.
 • cenovou nabídku na opravu místní komunikace technologií SILKOT od firmy Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740 ve výši 68.842,95 Kč vč. DPH
 • prodej pozemku parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2 panu Dušanu Říhovi (nar. 11.03.1991), Čkyně E10, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 22 ze dne 24. 04. 2017
 • přijetí účelového peněžního daru pro MŠ Bohumilice od firmy BACHL, spol. s r.o. ve výši 10.000,- Kč
 • hodnotící komise vyhodnotí zakázku „Oprava chodníků Bohumilice“ na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Opravu místní komunikace technologií SILKOT“ s firmou: Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

 

Zápis ze zasedání ZO č.22 – 24.04.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 04. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Obnova kanalizace Bohumilice
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 3 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obnova kanalizace Bohumilice

Hodnotící komisí z f. Universal Solutions s.r.o. bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Obnova kanalizace Bohumilice“.

Byly podány tři nabídky:

 • Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441;

celková cena vč. DPH 1.464.330,-Kč

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58,

370 04 České Budějovice, IČ: 48035599;

celková cena vč. DPH 1.584.919,-Kč

 • VKB stavby s.r.o., Buk čp. 51, 383 01 Prachatice, IČ: 02192012;

celková cena vč. DPH 1.616.163,-Kč

 

Doporučení hodnotící komise:

Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce Bohumilice uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1.210.190,- Kč tj. 1.464.330,00 Kč včetně DPH.

 

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1.210.190,- Kč tj. 1.464.330,00 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Protokol o jednání hodnotící komise je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola Bohumilice

ZO bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy o finanční sponzorský dar od firmy Bachl, spol. s r.o.

 • Dětské hřiště – lesopark

Obec Bohumilice získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017 na projekt „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“. Nyní bylo vyhlášeno uzavřené výběrové řízení, kdy byly osloveny 4 firmy. Nabídky budou podány do 02. 05. 2017 do 12 hodin, hodnotící komise vyhodnotí zakázku na zastupitelstvu obce dne 02. 05. 2017 v 18 hodin. Hodnotící komisí budou členové zastupitelstva.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Program obnovy venkova 2018 – 2022

ZO schvaluje Program obnovy venkova na roky 2018 až 2022.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava chodníků Bohumilice – 2017

ZO pověřuje starostu obce k oslovení 3 firem k podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“. Nabídky musí být doručeny na Obec Bohumilice, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, nejpozději do 02.05.2017 do 12:00 hodin.

Osloveni budou:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov,
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně,
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 22 ze dne 24. 04. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 3 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 210.190,- Kč tj. 1.464.330,00 Kč včetně DPH.
 • vyhodnocení zakázky „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ na zastupitelstvu obce dne 2.5.2017 v 18 hodin.
 • schvaluje Program obnovy venkova na roky 2018 až 2022

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 21 ze dne 27. 03. 2017
 • vědomí podání žádosti Mateřské školy o finanční sponzorský dar od firmy Bachl, spol. s r.o.

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441
 • oslovení 3 firem k podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

 

 

 

Oznámení zastupitelstvo č. 23 – 02.05.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              02. 05. 2017 od 18:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé

 

 

 

V Bohumilicích 24. 04. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 24. 04. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 02. 05. 2017

Jméno a podpis:

Oznámení zastupitelstvo č.22 – 24.4.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 24. 04. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017

 3. Rozpočtové opatření

 4. Obnova kanalizace Bohumilice

 5. Mateřská škola Bohumilice

 6. Dětské hřiště – lesopark

 7. Různé

V Bohumilicích 10. 04. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 04. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 04. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č. 21 – 27.03.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 03. 2017

Přítomni: Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017

 3. Rozpočtové opatření

 4. Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice

 5. Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby

 6. Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“

 7. Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení

 8. Různé

 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017. ZO bere na vědomí.

 1. Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice

ZO bere na vědomí dopis z Biskupství českobudějovického, který reaguje na naší žádost o převod některých pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ze dne 11. 10. 2013.

ZO schvaluje novou žádost o převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice parc. KN č. 231/25 a 545/5 vše v k. ú. Bohumilice v Čechách, jelikož součástí těchto pozemků je pozemní komunikace v majetku Obce Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby

ZO schvaluje provedení nové dlažby v technickém zázemí Mateřské školy v Bohumilicích v době letních prázdnin, kdy je MŠ uzavřená.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“

ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON na zakázku „Bohumilice: p. Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“ na pozemku parc.č. 616/4 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice. ZO pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení

ZO bere na vědomí odpojení veřejného osvětlení po dobu realizace stavby spol. E.ON – „1030022178, Bohumilice – kabel NN, p. Kubica“.

 1. Různé

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….

Josef Preněk …………………………

 

Usnesení č. 21 ze dne 27. 03. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje

 • program zasedání

 • zapisovatele a ověřovatele zápisu

 • rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu

 • novou žádost o převod pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice parc. KN č. 231/25 a 545/5 vše v k. ú. Bohumilice v Čechách, jelikož součástí těchto pozemků je pozemní komunikace v majetku Obce Bohumilice

 • provedení nové dlažby v technickém zázemí Mateřské školy v Bohumilicích v době letních prázdnin, kdy je MŠ uzavřená

 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON na zakázku „Bohumilice: p. Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“ na pozemku parc.č. 616/4 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice

 1. Bere na vědomí

 • kontrolu usnesení č. 20 ze dne 20. 02. 2017

 • dopis z Biskupství českobudějovického, který reaguje na naší žádost o převod některých pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ze dne 11. 10. 2013

 • odpojení veřejného osvětlení po dobu realizace stavby spol. E.ON – „1030022178, Bohumilice – kabel NN, p. Kubica“

 1. Ukládá starostovi

 • uzavřít smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON na zakázku „Bohumilice: p. Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“ na pozemku parc.č. 616/4 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

 

 

 

Oznámení zastupitelstvo č. 21 – 27.03.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 03. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 20. 02. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Převody pozemků v k. ú. Bohumilice v Čechách ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Bohumilice
 • Mateřská škola Bohumilice – oprava dlažby
 • Smlouva o zřízení práva věcného břemene – E.ON – stavba „Bohumilice: p.Hejtmánek – úpr. NN, kab. NN“
 • Veřejné osvětlení – náves – kabelové vedení
 • Různé

V Bohumilicích 17. 03. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 03. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 27. 03. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.20 – 20.02.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 02. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Šmídová Dana – ředitelka MŠ Bohumilice

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016
 • Inventarizace 2016
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 14. 12. 2016. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2016

ZO byla ke dni 15. 01. 2017 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016.

 • Mateřská škola Bohumilice
 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště s názvem „Dětské dopravní hřiště Bohumilice“ s celkovými náklady 251.548 Kč, kde bude spoluúčast žadatele tj. Obce Bohumilice v částce 30.000 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z dotačního programu Podpora školství, opatření 2. Vybavení MŠ zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto MŠ (investičního a neinvestičního charakteru):
 • žádost investičního charakteru v celkové částce projektu 69.323 Kč s použitím vlastních prostředků 27.333 Kč
 • žádost neinvestičního charakteru v celkové částce projektu 35.888 Kč s použitím vlastních prostředků 14.358 Kč

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje vypracování nové projektové dokumentace na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice. Zpracovatelem bude Ing. Červený, IČ 60647884, kterému budou předány podklady k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Žádost o souhlas s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“ – připojení pozemku p. č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách. ZO pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Dodatek k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk. ZO pověřuje starostu obce podepsáním Dodatku k příkazní smlouvě.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 20 ze dne 20. 02. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ Oranžové hřiště s názvem „Dětské dopravní hřiště Bohumilice“ s celkovými náklady 251.548 Kč, kde bude spoluúčast žadatele tj. Obce Bohumilice v částce 30.000 Kč
 • podání žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z dotačního programu Podpora školství, opatření 2. Vybavení MŠ zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto MŠ (investičního a neinvestičního charakteru):
 • žádost investičního charakteru v celkové částce projektu 69.323 Kč s použitím vlastních prostředků 27.333 Kč
 • žádost neinvestičního charakteru v celkové částce projektu 35.888 Kč s použitím vlastních prostředků 14.358 Kč
 • vypracování nové projektové dokumentace na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice.
 • Žádost o souhlas s návrhem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“ – připojení pozemku p. č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
 • Dodatek k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk
 • rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 19 ze dne 14. 12. 2016
 • inventarizaci majetku obce Bohumilice na rok 2016
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
 1. Ukládá starostovi
 • předat projektantovi Ing. Červenému podklady k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na opravu místní komunikace na poz. parc. KN č. 619/2 a 619/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice.
 • podepsání smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 • podepsání Dodatku k příkazní smlouvě právního zastoupení za rok 2017 s Mgr. Miloslavem Půbalem, advokátem, se sídlem 1.máje 116, 385 01 Vimperk

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice