Archiv rubriky: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.33 – 29.01.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 29. 01. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2017

ZO byla ke dni 15. 01. 2018 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.

 • Různé
 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje záměr o prořez dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ a pověřuje starostu sepsáním Žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • záměr o prodeji pozemku KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • záměr o prořezu dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
 • inventarizaci za rok 2017
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsat Žádost o dotaci na projekt „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.33 – 29.01.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              29. 01. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé

 

V Bohumilicích 22. 01. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 22. 01. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 29. 12. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.32 – 28.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 28. 12. 2017
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017. ZO bere na vědomí.
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017
3. Ukládá starostovi

4. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.31 – 20.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • Cestovné na rok 2018
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • ZO znovu projednalo podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 a byly podány žádosti o dotace na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000,-Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000,-Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“. ZO pověřuje starostu obce zadáním práce na výběrovém řízení firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Cestovné na rok 2018

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o.,

IČ 006 72 416 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/3 o výměře 72 m², č. 592/4 o výměře 240 m² a nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 360-127/2016 parc. KN č. 592/7 o výměře 19 m² a KN č. 592/8 o výměře 75 m² – za celkovou částku 235.000,-Kč. A dále ZO schvaluje koupi pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/2 o výměře 39 m² – za celkovou částku 25.000,-Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020
 • podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000,-Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000,-Kč
 • podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416
 • Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391
 • koupi pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/3 o výměře 72 m², č. 592/4 o výměře 240 m² a nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 360-127/2016 parc. KN č. 592/7 o výměře 19 m² a KN č. 592/8 o výměře 75 m² – za celkovou částku 235.000,-Kč
 • koupi pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/2 o výměře 39 m² – za celkovou částku 25.000,-Kč.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 1. Ukládá starostovi
 • zadání práce na výběrovém řízení na akci Obnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“ firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300
 • podepsat s firmou ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416, Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4
 • podepsat s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.31 – 20.12.2017

INFORMACE
o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.
Místo konání:  Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111
Doba konání:  20. 12. 2017 od 17:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
3) Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
5) Finanční výbor
6) Kontrolní výbor
7) Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
8) Cestovné na rok 2018
9) Různé
 
V Bohumilicích 11. 12. 2017
Jaroslav Nový starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017
Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017
Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.11.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 11. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)

ZO schvaluje změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba
 • ZO schvaluje plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“. Bude požádáno o povolení umístění dopravních zrcadel u příslušného silničního správního úřadu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k.ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p.č. 614/6 a 612/3. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice
 • změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky
 • plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací
 • pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 29 ze dne 04. 10. 2017
 • návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • podepsat smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2015/2016, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.30 – 20.11.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20. 11. 2017 od 17:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé

 

V Bohumilicích 10. 11. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.29 – 04.10.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 04. 10. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017
 • Změna č. 2 ÚP Bohumilice
 • Hřbitov Bohumilice
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Hřbitov Bohumilice

ZO souhlasí s vypracováním nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice. ZO jmenuje správcem pohřebiště obce Bohumilice p. Libora Vejtasu, Bohumilice 35. Výkopové práce hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky a exhumacemi a ukládání zpopelněných ostatků bude zajišťovat firma MANOS PLUS s.r.o. IČ 26022214 DIČ CZ26022214. Vypracováním nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice bude pověřen p. Libor Vejtasa se starostou p. Jaroslavem Novým. Nový Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice bude poslán ke schválení na Krajský úřad v Českých Budějovicích.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Různé
 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 17 včelstev, tedy 4.250 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 04. 10. 2017. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč dle podané žádosti Římskokatolické farnosti Bohumilice o poskytnutí daru ze dne 29. 09. 2017. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 29 ze dne 04. 10. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány.
 • vypracování nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice
 • správcem pohřebiště obce Bohumilice p. Libora Vejtasu, Bohumilice 35
 • výkopové práce hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky a exhumacemi a ukládání zpopelněných ostatků bude zajišťovat firma MANOS PLUS s.r.o. IČ 26022214 DIČ CZ26022214
 • darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 17 včelstev, tedy 4.250 Kč dle seznamu včelařů v obci Bohumilice ke dni 04. 10. 2017.
 • darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 28 ze dne 11. 09. 2017
 1. Ukládá starostovi
 • vypracování nového Řádu veřejného pohřebiště obce Bohumilice (pověřeni jsou p. Libor Vejtasa a starosta p. Jaroslav Nový)
 • podepsání darovací smlouvy pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně
 • podepsání darovací smlouvy pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.29 – 04.10.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              04. 10. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 11. 09. 2017
 • Změna č. 2 ÚP Bohumilice
 • Hřbitov Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 27. 09. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 27. 09. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 04. 10. 2017

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.28 – 11.09.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 11. 09. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:             p. Hiršl

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017
 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice
 • MŠ Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice

ZO projednávalo podnět paní Hiršlové ke koncepci místních komunikací v souvislosti se záměrem využití bývalého areálu ZD Býkovice.

ZO souhlasí s prověřením místní dopravní infrastruktury na základě podnětu paní Hiršlové v rámci zadávané změny č. 2 ÚP Bohumilice. Ve změně č. 2 ÚP Bohumilice navrhnout odklonění komunikace vedené okolo zámku Skalice k bývalému areálu ZD Býkovice, která bude vedena po pozemku parc. KN č. 505/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány, včetně podnětu paní Hiršlové.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • MŠ Bohumilice

Starosta obce informoval ZO o provedení nových podlah v budově MŠ Bohumilice a instalování kolotoče v areálu MŠ Bohumilice. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

Na základě žádosti p. Karoliny von Frantzius o pronájem pozemku parc. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, ZO odložilo rozhodnutí o nabývání s tímto pozemkem až po změně majitele nemovitosti č.p.4.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje vypracování PD na akci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“. ZO pověřuje starostu obce sepsáním plné moci k zastupování této akce s f. RONEX GROUP spol. s r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 28 ze dne 11. 09. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • souhlasí s prověřením místní dopravní infrastruktury na základě podnětu paní Hiršlové v rámci zadávané změny č. 2 ÚP Bohumilice. Ve změně č. 2 ÚP Bohumilice navrhnout odklonění komunikace vedené okolo zámku Skalice k bývalému areálu ZD Býkovice, která bude vedena po pozemku parc. KN č. 505/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány, včetně podnětu paní Hiršlové.
 • Na základě žádosti p. Karoliny von Frantzius o pronájem pozemku parc. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, ZO odložilo rozhodnutí o nabývání s tímto pozemkem až po změně majitele nemovitosti č.p.4
 • vypracování PD na akci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“
 • rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 27 ze dne 21. 08. 2017
 • provedení nových podlah v budově MŠ Bohumilice a instalování kolotoče v areálu MŠ Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání plné moci k zastupování ve věci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“ s f. RONEX GROUP spol. s r.o.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový