Archiv rubriky: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č. 38 – 18.06.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 18. 06. 2018
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
7) Rozpočtové opatření
8) Nabývání s pozemky
9) Různé

1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018. ZO bere na vědomí.
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Smlouva o dílo uzavřená dne 10.5.2017 se zhotovitelem Stavimperk s.r.o. na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“, smluvní cena 1.210.190,-Kč bez DPH, 1.464.330,-Kč vč. DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.8.2017. Nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění smlouvy do 15 dnů na profilu zadavatele dle zákona.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017.
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
ZO bere na vědomí závěrečný účet SO Věnec za rok 2017.
7) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
8) Nabývání s pozemky
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
9) Různé
K výběrovému řízení na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ byly osloveny tři firmy – AQUA Cleer s.r.o. Praha 6, Vodárenské technologie s.r.o. Rudná u Prahy a CULLIGAN.CZ s.r.o. Rudná u Prahy.
Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“.
Byly podány tři nabídky:
AQUA Cleer s.r.o., Podbabská 2582/30, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 63669668
v celkové ceně 519.310,-Kč bez DPH
Vodárenské technologie s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 26440741
v celkové ceně 464.002,-Kč bez DPH
CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
v celkové ceně 419.617,-Kč bez DPH
Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 18. 06. 2018 od 17:30 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje zhotovení věcného břemene na vrt HV-6 a pověřuje místostarostu sepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč a pověřuje starostu obce jejím objednáním.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje jako zřizovatel realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………
Usnesení č. 38 ze dne 18. 06. 2018
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017
rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu
záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
zhotovení věcného břemene na vrt HV-6
koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč
realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice
žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017
závěrečný účet SO Věnec za rok 2017
3. Ukládá starostovi
sepsat smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
objednat sekačku v hodnotě 13.990,-Kč
4. Ukládá místostarostovi
sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene na vrt HV-6
5. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.37 – 28.05.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 28. 05. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
 • ON – přípojka EI
 • Dotace Jihočeský kraj
 • Projekt – oprava budovy MŠ
 • Pravidla zpracování osobních údajů
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179 za částku 40 Kč/m². Částka za prodej pozemku bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 23. 04. 2018 a sejmut 28. 05. 2018.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ON – přípojka EI
 • ZO schvaluje navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ a souhlasí se stavebním záměrem dle situace. ZO pověřuje starostu potvrzením Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639, kde navržený zemní kabel NN je vyveden ze stávajícího pilíře v oplocení u vodojemu, který je ve vlastnictví obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu potvrzením Situace stavby se souhlasem vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dotace Jihočeský kraj

ZO schvaluje přijetí dotací na projekty:

 • Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • z programu POV na projekty
 • Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • Opravy hřbitovní zdi v částce 150.000 Kč

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Projekt – oprava budovy MŠ

ZO schvaluje opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH. Práce opravy provede firma Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pravidla zpracování osobních údajů

ZO schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO dále ukládá Jaroslavu Novému, starostovi obce Bohumilice, zajistit:
 1. a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 2. b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění

 

 • K výběrovému řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi“ byly osloveny tři firmy – Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně a Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3.

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava hřbitovní zdi“.

Byly podány tři nabídky:

 • Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, IČ 45041148

v celkové ceně  366.330,-Kč včetně DPH

 • Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361

v celkové ceně 329.600,-Kč včetně DPH

 • Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3, IČ 87280159

v celkové ceně 373.900,-Kč včetně DPH

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 2/8. 05. 2018 od 18:00 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 329.600,-Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 37 ze dne 28. 05. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • stavební záměr a navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ dle zaslané situace
 • stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • přijetí dotace na akci Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Opravy hřbitovní zdí v částce 150.000 Kč
 • opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH
 • Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů
 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena
 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští
 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018
 • vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 600,-Kč včetně DPH.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy na prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • potvrzení Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“
 • potvrzení Situace stavby se stavebním záměrem na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • zajistit prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zajistit zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění
 • sepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361,
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.37 – 28.05.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              28. 05. 2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
 • ON – přípojka EI
 • Dotace Jihočeský kraj
 • Projekt – oprava budovy MŠ
 • Pravidla zpracování osobních údajů
 • Různé

 

V Bohumilicích 21. 05. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 21. 05. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 28. 05. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.36 – 23.04.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 23. 04. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Vodovod a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Dětský den
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Vodovod a kanalizace v části obce Závist

K výběrovému řízení na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ byly osloveny tři firmy – RON-TOP s.r.o. Volyně, Lubomír Trenk Čkyně a Stavimperk s.r.o. Vimperk.

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“.

Do 16. 04. 2018 do 12 hodin byly podány dvě nabídky:

 • RON-TOP s.r.o., Pod Malšičkou 643, 387 01 Volyně, IČ 29147557, Obnova části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 350.293,44 Kč; Novostavba kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 152.235,98 Kč
 • Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769, Obnova části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 325.590,64 Kč; Novostavba kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 134.589,58 Kč

Firma Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, se omluvila z důvodu naplněnosti kapacity.

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 23. 04. 2018 od 17:30 hodin.

ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ s firmou: Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu na Obnovu části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 325.590,64 Kč a na Novostavbu kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 134.589,58 Kč.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/35 a 121/37 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.340 m² za částku 147.400 Kč panu Davidu Sládkovi, Pivovarská 109/14, 385 01 Vimperk. Dále bude kupujícím uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 255.900 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 26. 03. 2018 a sejmut 23. 04. 2018.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 16/15, 16/19, 638/40  a části pozemku 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje Pachtovní smlouvu 558/2018 s f. AZ Delta a.s., IČ 25172018, se sídlem 384 81 Čkyně 44 na dobu určitou počínající dnem 01. 01. 2018, a to do 31. 12. 2022.

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dětský den

ZO bere na vědomí uspořádání dětského dne v neděli 01. 07. 2018 od 15 hodin.

 • Různé
 • ZO schvaluje pořízení nové zahradní techniky od f. Mountfield, a to zahradního traktoru XHXY 240 – TOP model s dvouválcovým motorem Briggs & Straton o výkonu 13,1 kW.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo s f. LIMASTAV CZ s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 24772194 na pronájem 1 ks kontejnerové nádoby a odvoz bioodpadu.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová            …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 36 ze dne 23. 04. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ s firmou: Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu na Obnovu části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 325.590,64 Kč a na Novostavbu kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 134.589,58 Kč.
 • prodej pozemku p. KN č. 121/35 a 121/37 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 340 m² panu Davidu Sládkovi, Pivovarská 109/14, 385 01 Vimperk
 • záměr o prodeji pozemků p. KN č. 16/15, 16/19 a části pozemku 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Pachtovní smlouvu 558/2018 s f. AZ Delta a.s., IČ 25172018, se sídlem 384 81 Čkyně 44
 • pořízení nové zahradní techniky od f. Mountfield, a to zahradního traktoru XHXY 240 – TOP model s dvouválcovým motorem Briggs & Straton o výkonu 13,1 kW
 • návrh smlouvy o dílo s f. LIMASTAV CZ s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 24772194 na pronájem 1 ks kontejnerové nádoby a odvoz bioodpadu
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 35 ze dne 26. 03. 2018
 • uspořádání dětského dne v neděli 01. 07. 2018 od 15 hodin
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ s firmou: Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769
 • sepsat smlouvu o prodeji pozemku p. KN č. 121/35 a 121/37 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 340 m² s panem Davidem Sládkem, Pivovarská 109/14, 385 01 Vimperk
 • podepsat Pachtovní smlouvu 558/2018 s f. AZ Delta a.s., IČ 25172018, se sídlem 384 81 Čkyně 44
 • sepsat smlouvu o dílo s f. LIMASTAV CZ s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 24772194 na pronájem 1 ks kontejnerové nádoby a odvoz bioodpadu
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.35 – 26.03.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 03. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
 • Plynovod obce Bohumilice
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Věcné břemeno EON
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Plynovod obce Bohumilice

ZO schvaluje prodej STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice za kupní cenu 2.498.200 Kč. ZO pověřuje starostu v pokračování procesu prodeje.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist

ZO schvaluje výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist a pověřuje starostu oslovením třech firem k výběrovému řízení.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO bere na vědomí předložený plánek pozemků v majetku Obce Bohumilice, jejichž odprodej bude projednán na příštím zasedání ZO.


 • Věcné břemeno EON

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 35 ze dne 26. 03. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice za kupní cenu 2.498.200 Kč. ZO pověřuje starostu v pokračování procesu prodeje.
 • výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist a pověřuje starostu oslovením třech firem k výběrovému řízení.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 34 ze dne 26. 02. 2018
 • předložený plánek pozemků v majetku Obce Bohumilice, jejichž odprodej bude projednán na příštím zasedání ZO
 1. Ukládá starostovi
 • pokračovat v procesu prodeje STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice
 • oslovit tři firmy k výběrovému řízení na výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.35 – 26.03.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 03. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
 • Plynovod obce Bohumilice
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Věcné břemeno EON
 • Různé

 

V Bohumilicích 19. 03. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 03. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 03. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.34 – 26.02.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 02. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018
 • Řád veřejného pohřebiště
 • Nabývání s pozemky
 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Církevní pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Řád veřejného pohřebiště

ZO schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO dle podané žádosti o odkoupení pozemků schvaluje prodej pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za částku 147.290 Kč Janu Tomanovi bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzaně Tomanové bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí. Dále bude kupujícími uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 255.790 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 29. 01. 2018 a sejmut 26. 02. 2018.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO dle podané žádosti schvaluje p. Petru Dvořákovi bytem Bohumilice č.p. 104 a p. Jiřímu Topkovi bytem Bohumilice č.p.100 prořez dřevin na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách za celkovou částku 2.000 Kč (každý žadatel uhradí 1.000 Kč).

Záměr o prořezu dřevin byl vyvěšen na úřední desce 29. 01. 2018 a sejmut 26. 02. 2018.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Církevní pozemky

ZO bere na vědomí opětovné jednání s Biskupstvím českobudějovickém o prodeji pozemku p. KN č. 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 5.157 m².

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“. ZO pověřuje starostu podpisem návrhu smlouvy o smlouvě budoucí a podpis souhlasu vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu a MŠ Bohumilice (skartovače).

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 34 ze dne 26. 02. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice
 • prodej pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za celkovou částku 790 Kč Janu Tomanovi bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzaně Tomanové bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí
 • Petru Dvořákovi bytem Bohumilice č.p. 104 a p. Jiřímu Topkovi bytem Bohumilice čp.100 prořez dřevin na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách za celkovou částku 2.000 Kč (každý žadatel uhradí 1.000 Kč)
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“
 • Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“
 • pořízení kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu a MŠ Bohumilice (skartovače)
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018
 • opětovné jednání s Biskupstvím českobudějovickém o prodeji pozemku p. KN č. 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 5.157 m²
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za celkovou částku 790,-Kč s Janem Tomanem bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzanou Tomanovou bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“
 • podepsat Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“ a podepsat souhlas vlastníka se stavebním záměrem
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.34 – 26.02.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 02. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018
 • Řád veřejného pohřebiště
 • Nabývání s pozemky
 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Církevní pozemky
 • Různé

 

V Bohumilicích 19. 02. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 02. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 02. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.33 – 29.01.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 29. 01. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2017

ZO byla ke dni 15. 01. 2018 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.

 • Různé
 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje záměr o prořez dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ a pověřuje starostu sepsáním Žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • záměr o prodeji pozemku KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • záměr o prořezu dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
 • inventarizaci za rok 2017
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsat Žádost o dotaci na projekt „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.33 – 29.01.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              29. 01. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé

 

V Bohumilicích 22. 01. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 22. 01. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 29. 12. 2018

Jméno a podpis: