Archiv rubriky: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.35 – 26.03.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 03. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
 • Plynovod obce Bohumilice
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Věcné břemeno EON
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Plynovod obce Bohumilice

ZO schvaluje prodej STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice za kupní cenu 2.498.200 Kč. ZO pověřuje starostu v pokračování procesu prodeje.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist

ZO schvaluje výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist a pověřuje starostu oslovením třech firem k výběrovému řízení.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO bere na vědomí předložený plánek pozemků v majetku Obce Bohumilice, jejichž odprodej bude projednán na příštím zasedání ZO.


 • Věcné břemeno EON

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 35 ze dne 26. 03. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice za kupní cenu 2.498.200 Kč. ZO pověřuje starostu v pokračování procesu prodeje.
 • výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist a pověřuje starostu oslovením třech firem k výběrovému řízení.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 34 ze dne 26. 02. 2018
 • předložený plánek pozemků v majetku Obce Bohumilice, jejichž odprodej bude projednán na příštím zasedání ZO
 1. Ukládá starostovi
 • pokračovat v procesu prodeje STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice
 • oslovit tři firmy k výběrovému řízení na výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.35 – 26.03.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 03. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
 • Plynovod obce Bohumilice
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Věcné břemeno EON
 • Různé

 

V Bohumilicích 19. 03. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 03. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 03. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.34 – 26.02.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 02. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018
 • Řád veřejného pohřebiště
 • Nabývání s pozemky
 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Církevní pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Řád veřejného pohřebiště

ZO schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO dle podané žádosti o odkoupení pozemků schvaluje prodej pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za částku 147.290 Kč Janu Tomanovi bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzaně Tomanové bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí. Dále bude kupujícími uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 255.790 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 29. 01. 2018 a sejmut 26. 02. 2018.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO dle podané žádosti schvaluje p. Petru Dvořákovi bytem Bohumilice č.p. 104 a p. Jiřímu Topkovi bytem Bohumilice č.p.100 prořez dřevin na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách za celkovou částku 2.000 Kč (každý žadatel uhradí 1.000 Kč).

Záměr o prořezu dřevin byl vyvěšen na úřední desce 29. 01. 2018 a sejmut 26. 02. 2018.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Církevní pozemky

ZO bere na vědomí opětovné jednání s Biskupstvím českobudějovickém o prodeji pozemku p. KN č. 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 5.157 m².

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“. ZO pověřuje starostu podpisem návrhu smlouvy o smlouvě budoucí a podpis souhlasu vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu a MŠ Bohumilice (skartovače).

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 34 ze dne 26. 02. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice
 • prodej pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za celkovou částku 790 Kč Janu Tomanovi bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzaně Tomanové bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí
 • Petru Dvořákovi bytem Bohumilice č.p. 104 a p. Jiřímu Topkovi bytem Bohumilice čp.100 prořez dřevin na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách za celkovou částku 2.000 Kč (každý žadatel uhradí 1.000 Kč)
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“
 • Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“
 • pořízení kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu a MŠ Bohumilice (skartovače)
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018
 • opětovné jednání s Biskupstvím českobudějovickém o prodeji pozemku p. KN č. 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 5.157 m²
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za celkovou částku 790,-Kč s Janem Tomanem bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzanou Tomanovou bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“
 • podepsat Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“ a podepsat souhlas vlastníka se stavebním záměrem
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.34 – 26.02.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 02. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018
 • Řád veřejného pohřebiště
 • Nabývání s pozemky
 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Církevní pozemky
 • Různé

 

V Bohumilicích 19. 02. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 02. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 02. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.33 – 29.01.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 29. 01. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2017

ZO byla ke dni 15. 01. 2018 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.

 • Různé
 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje záměr o prořez dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ a pověřuje starostu sepsáním Žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • záměr o prodeji pozemku KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • záměr o prořezu dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
 • inventarizaci za rok 2017
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsat Žádost o dotaci na projekt „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.33 – 29.01.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              29. 01. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé

 

V Bohumilicích 22. 01. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 22. 01. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 29. 12. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.32 – 28.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 28. 12. 2017
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017. ZO bere na vědomí.
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017
3. Ukládá starostovi

4. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.31 – 20.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • Cestovné na rok 2018
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • ZO znovu projednalo podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 a byly podány žádosti o dotace na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000,-Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000,-Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“. ZO pověřuje starostu obce zadáním práce na výběrovém řízení firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Cestovné na rok 2018

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o.,

IČ 006 72 416 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/3 o výměře 72 m², č. 592/4 o výměře 240 m² a nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 360-127/2016 parc. KN č. 592/7 o výměře 19 m² a KN č. 592/8 o výměře 75 m² – za celkovou částku 235.000,-Kč. A dále ZO schvaluje koupi pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/2 o výměře 39 m² – za celkovou částku 25.000,-Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020
 • podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000,-Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000,-Kč
 • podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416
 • Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391
 • koupi pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/3 o výměře 72 m², č. 592/4 o výměře 240 m² a nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 360-127/2016 parc. KN č. 592/7 o výměře 19 m² a KN č. 592/8 o výměře 75 m² – za celkovou částku 235.000,-Kč
 • koupi pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/2 o výměře 39 m² – za celkovou částku 25.000,-Kč.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 1. Ukládá starostovi
 • zadání práce na výběrovém řízení na akci Obnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“ firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300
 • podepsat s firmou ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416, Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4
 • podepsat s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.31 – 20.12.2017

INFORMACE
o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.
Místo konání:  Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111
Doba konání:  20. 12. 2017 od 17:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
3) Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
5) Finanční výbor
6) Kontrolní výbor
7) Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
8) Cestovné na rok 2018
9) Různé
 
V Bohumilicích 11. 12. 2017
Jaroslav Nový starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017
Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017
Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.11.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 11. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)

ZO schvaluje změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba
 • ZO schvaluje plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“. Bude požádáno o povolení umístění dopravních zrcadel u příslušného silničního správního úřadu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k.ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p.č. 614/6 a 612/3. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice
 • změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky
 • plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací
 • pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 29 ze dne 04. 10. 2017
 • návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • podepsat smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2015/2016, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice