Zápis ze zasedání ZO č.22 – 24.04.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 04. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Obnova kanalizace Bohumilice
 • Mateřská škola Bohumilice
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 21 ze dne 27. 03. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 3 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obnova kanalizace Bohumilice

Hodnotící komisí z f. Universal Solutions s.r.o. bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Obnova kanalizace Bohumilice“.

Byly podány tři nabídky:

 • Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441;

celková cena vč. DPH 1.464.330,-Kč

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58,

370 04 České Budějovice, IČ: 48035599;

celková cena vč. DPH 1.584.919,-Kč

 • VKB stavby s.r.o., Buk čp. 51, 383 01 Prachatice, IČ: 02192012;

celková cena vč. DPH 1.616.163,-Kč

 

Doporučení hodnotící komise:

Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce Bohumilice uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1.210.190,- Kč tj. 1.464.330,00 Kč včetně DPH.

 

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1.210.190,- Kč tj. 1.464.330,00 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Protokol o jednání hodnotící komise je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola Bohumilice

ZO bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy o finanční sponzorský dar od firmy Bachl, spol. s r.o.

 • Dětské hřiště – lesopark

Obec Bohumilice získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017 na projekt „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“. Nyní bylo vyhlášeno uzavřené výběrové řízení, kdy byly osloveny 4 firmy. Nabídky budou podány do 02. 05. 2017 do 12 hodin, hodnotící komise vyhodnotí zakázku na zastupitelstvu obce dne 02. 05. 2017 v 18 hodin. Hodnotící komisí budou členové zastupitelstva.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Program obnovy venkova 2018 – 2022

ZO schvaluje Program obnovy venkova na roky 2018 až 2022.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava chodníků Bohumilice – 2017

ZO pověřuje starostu obce k oslovení 3 firem k podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“. Nabídky musí být doručeny na Obec Bohumilice, Bohumilice 111, 384 81 Čkyně, nejpozději do 02.05.2017 do 12:00 hodin.

Osloveni budou:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov,
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně,
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 22 ze dne 24. 04. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 3 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 210.190,- Kč tj. 1.464.330,00 Kč včetně DPH.
 • vyhodnocení zakázky „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ na zastupitelstvu obce dne 2.5.2017 v 18 hodin.
 • schvaluje Program obnovy venkova na roky 2018 až 2022

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 21 ze dne 27. 03. 2017
 • vědomí podání žádosti Mateřské školy o finanční sponzorský dar od firmy Bachl, spol. s r.o.

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441
 • oslovení 3 firem k podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice