Zápis ze zasedání ZO č.23 – 02.05.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 02. 05. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017
 • Dětské hřiště – lesopark
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 24. 04. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Dětské hřiště – lesopark

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“. Byly osloveny čtyři firmy – Alestra s.r.o.; Luna Progress s.r.o.; Yggdrasilmont s.r.o.; Dětská hřiště Franišek Smitka.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány dvě nabídky:

 • Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485;

celková cena vč. DPH 217.754,- Kč

 • Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602;

celková cena vč. DPH 207.141,11 Kč

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 02. 05. 2017 od 18 hodin.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na základě hodnotících kritérií, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, která splnila hodnotící kritéria na 100% a nabídla celkovou cenu bez DPH 101.191,- Kč tj. 207.141,11 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Protokol Hodnotící kritéria je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Různé
 • ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu místní komunikace technologií SILKOT od firmy Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740 ve výši 68.842,95 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí přijetí účelového peněžního daru pro MŠ Bohumilice od firmy BACHL, spol. s r.o. ve výši 10.000,- Kč
 • Oprava chodníků Bohumilice – 2017

K podání cenových nabídek na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ byly osloveny tři firmy – Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene; Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví; Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány tři nabídky:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov,
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně,
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří

Hodnotící komise vyhodnotí zakázku na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice. Hodnotící komisí budou členové zastupitelstva. ZO bere na vědomí.

 • ZO schvaluje prodej pozemku parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2 panu Dušanu Říhovi (nar. 11.03.1991), Čkyně E10, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč.

(Tento pozemek parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2  byl usnesením ZO ze dne 01.08.2016 schválen k prodeji paní Ing. Marii Hejlkové, Bohumilice 82, 384 81 Čkyně, která ale odstoupila od záměru koupi tohoto pozemku).

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 23 ze dne 02. 05. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, která splnila hodnotící kritéria na 100% a nabídla celkovou cenu bez DPH 101.191,- Kč 207.141,11 Kč včetně DPH.
 • cenovou nabídku na opravu místní komunikace technologií SILKOT od firmy Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740 ve výši 68.842,95 Kč vč. DPH
 • prodej pozemku parc. KN č. 121/34 o celkové výměře 1 311 m2 panu Dušanu Říhovi (nar. 11.03.1991), Čkyně E10, 384 81 Čkyně  –  stanovená cena je 144.210 Kč

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 22 ze dne 24. 04. 2017
 • přijetí účelového peněžního daru pro MŠ Bohumilice od firmy BACHL, spol. s r.o. ve výši 10.000,- Kč
 • hodnotící komise vyhodnotí zakázku „Oprava chodníků Bohumilice“ na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dětské hřiště – Lesopark – blíže k lesu“ s firmou: Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Opravu místní komunikace technologií SILKOT“ s firmou: Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice, IČ 28095740

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice