Zápis ze zasedání ZO č. 24 – 22.05.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 22. 05. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:                         Štěpán Kučera – obchodní reprezentant f. D.A.S. Rechtsschutz AG

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017
 • Rozpočtové opatření
 • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice
 • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“
 • ČOV
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Zastupitelstvo obce Bohumilice se rozhodlo nezabývat se na tomto zasedání bodem programu č. 5 (ČOV).

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 02. 05. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bohumilice – lokalita Býkovice

Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 územně plánovací dokumentaci, tj. územního plánu Bohumilice, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Bohumilice byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem změny č. 2 ÚP Bohumilice bude Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406.

 

Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pana starostu Jaroslava Nového pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. změny č. 2 územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníků Bohumilice“

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava chodníků Bohumilice“. Byly osloveny čtyři firmy – Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene; Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví; Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín; Stavimperk s.r.o. Vimperk.

Do 02. 05. 2017 do 12 hodin byly podány čtyři nabídky:

 • Jaroslav Procházka, Dláždění a osazování kamene, IČ 12879215, Javorník 26, 384 73 Vacov, celková cena vč. DPH 520.300,15 Kč
 • Zdeněk Štádler, Zemní práce – zednictví, IČ 49009788, Čkyně 179, 384 81 Čkyně, celková cena vč. DPH 452.163,58 Kč
 • Miroslav Linha, IČ 76277585, Trhonín 9, 385 01 Svatá Maří,

celková cena vč. DPH 481.842,32 Kč

 • Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441;

celková cena vč. DPH 429.789,-Kč

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 22. 05. 2017 od 17:30 hodin.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 355.197,50 Kč tj. 429.789,00 Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ČOV

Tento bod byl vypuštěn z programu zasedání ZO.

 • Různé
 • ZO bylo seznámeno hostem panem Štěpánem Kučerou s f. D.A.S. Rechtsschutz AG s nabídkou na pojištění právní ochrany obce od spol. D.A.S. ZO bere na vědomí.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 24 ze dne 22. 05. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání s vypuštěním bodu č. 5 (ČOV)
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • pořízení změny č. 2 územního plánu Bohumilice
 • rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu
 • pořizovatele změny č. 2 územního plánu Bohumilice – Městský úřad Vimperk, odbor
  výstavby a územního plánování
 • určeného zastupitele ke spolupráci s odborem výstavby a územního plánování Městského
  úřadu Vimperk při pořizování změny č. 1 územně plánovací dokumentace
 • zpracovatele změny č. 2 ÚP Bohumilice – Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického
  studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 355.197,50 Kč 429.789,00 Kč včetně DPH.

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 23 ze dne 02. 05. 2017
 • nabídku na pojištění právní ochrany obce od spol. D.A.S.

 

 1. Ukládá starostovi
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků Bohumilice“ s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice