Daily Archives: 30 června, 2017

Zápis ze zasedání ZO č.25 – 26.06.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 06. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Jungvirt Petr, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016
 • SO Věnec
 • Rozpočtové opatření
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016

ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2016. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Obec uskutečnila výběrové řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací v obci Bohumilice“ (cena díla 305.071 Kč bez DPH). Dle vnitřní směrnice – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (schválena ZO dne 03.02.2014) musí být ve výzvě k podání nabídky uvedena hodnotící kritéria. Předložené žádosti o zpracování cenové nabídky na kompletní realizaci akce ze dne 04.03.2016 tuto informaci nemají.

ZO ukládá starostovi nápravu chyby.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2016.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • SO Věnec

ZO bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku SO Věnec za rok 2016.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 252/3 a p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách, a dále schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, o výměře 125 m².

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 1. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Pozemek p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v majetku Římskokatolické farnosti Bohumilice o výměře 5.157 m² byl nabídnut k prodeji obci Bohumilice. ZO bylo seznámeno se zápisem z osobního jednání ze dne 15. 06. 2017 a se znaleckým posudkem č. 1140-05/17. ZO nesouhlasí s danou cenou, jelikož se jedná o pozemek, kde se nachází vodovodní přípojky a kanalizační sběrače s kanalizačními přípojkami, tudíž je pozemek z části znehodnocen, ZO navrhuje za daný pozemek cenu 257.850 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení nebylo schváleno.

 • ZO schvaluje nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Bohumilice s účinností od 26. 06. 2017.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi nové zahradní techniky – na údržbu obecní zeleně traktůrek do ceny 140.000 Kč a na údržbu hřbitova pojízdnou sekačku do ceny 12.000 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 25 ze dne 26. 06. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016 s výhradou
 • účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2016
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • záměr o prodeji pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • záměr o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, o výměře 125 m²
 • nová Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Bohumilice s účinností od 26. 06. 2017
 • koupi nové zahradní techniky – na údržbu obecní zeleně traktůrek a na údržbu hřbitova pojízdnou sekačku

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 24 ze dne 22. 05. 2017
 • závěrečný účet a účetní závěrku SO Věnec za rok 2016

 

 1. Ukládá starostovi
 • nápravu chyby uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

 

 

 1. Neschvaluje
 • koupi pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v majetku Římskokatolické farnosti Bohumilice o výměře 5.157 m²

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.25 – 26.06.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 06. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017
 • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016
 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016
 • SO Věnec
 • Rozpočtové opatření
 • Nabývání s pozemky
 • Různé

V Bohumilicích 19. 06. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 06. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 06. 2017

Jméno a podpis: