Oznámení zastupitelstvo č.25 – 26.06.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 06. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 22. 05. 2017
  • Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2016
  • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2016
  • SO Věnec
  • Rozpočtové opatření
  • Nabývání s pozemky
  • Různé

V Bohumilicích 19. 06. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 06. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 06. 2017

Jméno a podpis: