Monthly Archives: Červenec 2017

Zápis ze zasedání ZO č.26 – 24.07.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 07. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich

Omluveni:       Jungvirt Petr

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017
 • Nabývání s pozemky
 • Návrh na pořízení změny územního plánu
 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce
 • Smlouva – E.ON – vodojem
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² za částku 50.000 Kč panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² za částku 144.210 Kč panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10. Dále bude kupujícím uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 252.710 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje pronájem části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100 za roční poplatek 1.000 Kč, který bude splatný vždy k 15. 08. aktuálního roku. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

ZO schvaluje záměr o prodeji části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m².

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh na pořízení změny územního plánu

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo vyhovět žádosti pana Miroslava Černého, bytem K. Weise 397, Vimperk, a zařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice s tím, že plocha bude využívána pouze za těchto podmínek:

– sad s chovem ovcí (zimoviště a sklad píce) a možným prodejem výpěstků

– pěstování léčivých rostlin a jejich následné zpracování

– sklad píce pro lesní zvěř

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce

Starosta obce seznámil ZO s jednáním ohledně opravy povrchu silnice III/14521 – průtah obcí. ZO bere na vědomí opravu silnice III/14521 – průtah obce.

 • Smlouva – E.ON – vodojem

ZO schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

ZO schvaluje rozšíření zakázky „Oprava chodníků Bohumilice“ o práce ve výši 56.265 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje rozšíření zakázky „Obnova kanalizace Bohumilice“ o práce ve výši 166.393 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

V souvislosti s opravou povrchu silnice III/14521 – průtah obcí je investorem akce (Jihočeský kraj) požádáno o opravu obrubníků navazujících na průtah silnice. ZO schvaluje provedení opravy obrubníků přiléhajících k silnici III/14521 v úseku od č.p. 5 po č.p. 60 ve výši 154.121 Kč dle předloženého rozpočtu prací.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 26 ze dne 24. 07. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² za částku 50.000 Kč panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100
 • prodej pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² za částku 144.210 Kč panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10
 • pronájem části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100
 • záměr o prodeji části pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách v rozloze cca 10 m²
 • jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo vyhovět žádosti pana Miroslava Černého, bytem K. Weise 397, Vimperk, a zařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice s tím, že plocha bude využívána pouze za těchto podmínek:

– sad s chovem ovcí (zimoviště a sklad píce) a možným prodejem výpěstků

– pěstování léčivých rostlin a jejich následné zpracování

– sklad píce pro lesní zvěř

 • Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 • rozšíření zakázky „Oprava chodníků Bohumilice“ o práce ve výši 56.265 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 • rozšíření zakázky „Obnova kanalizace Bohumilice“ o práce ve výši 166.393 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 • provedení opravy obrubníků přiléhajících k silnici III/14521 v úseku od č.p. 5 po č.p. 60 ve výši 154.121 Kč dle předloženého rozpočtu prací
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 25 ze dne 26. 06. 2017
 • opravu silnice III/14521 – průtah obce
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 252/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 480 m² panu Vojtěchu Pojslovi, Bohumilice č.p. 100
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 121/34 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.311 m² panu Dušanovi Říhovi, Čkyně e.č. 10
 • sepsání smlouvy o pronájmu části pozemku p. KN č. 550/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 125 m² panu Imrichu Pinkemu, Bohumilice č.p.100
 • podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 1. Neschvaluje

 

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.26 – 24.07.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              24. 07. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017
 • Nabývání s pozemky
 • Návrh na pořízení změny územního plánu
 • Oprava silnice III/14521 – průtah obce
 • Smlouva – E.ON – vodojem
 • Různé

V Bohumilicích 17. 07. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 07. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 07. 2017

Jméno a podpis: