Oznámení zastupitelstvo č.26 – 24.07.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              24. 07. 2017 od 17:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 26. 06. 2017
  • Nabývání s pozemky
  • Návrh na pořízení změny územního plánu
  • Oprava silnice III/14521 – průtah obce
  • Smlouva – E.ON – vodojem
  • Různé

V Bohumilicích 17. 07. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 07. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 07. 2017

Jméno a podpis: