Daily Archives: 25 srpna, 2017

Zápis ze zasedání ZO č.27 21. 08. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 08. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr

Omluveni:       Preněk Josef

Hosté:

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017
 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016
 • Rozpočtové opatření
 • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
 • Čevak – vodojem obce Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Petra Jungvirta a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017

Zastupitel Libor Vejtasa provedl kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016

ZO projednalo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2016. ZO schvaluje do protokolu bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje převedení nevyčerpaného výsledku MŠ Bohumilice za rok 2016 do roku 2017 ve výši 8.329,77 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. KN č. 231/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách od Státního pozemkového úřadu na Obec Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Čevak – vodojem obce Bohumilice

Vzhledem k havárii dávkovacího čerpadla na chlornan sodný ZO schvaluje cenovou nabídku od f. Čevak a.s. ve výši 31.097 Kč na koupi nového dávkovacího čerpadla na chlornan sodný v budově vodojemu v Bohumilicích. Cenová nabídka je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 607/15 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 8 m² paní Volgyiové bytem Bohumilice č.p.16, dle záměru vyvěšeného dne 25.07.2017, v ceně 100 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje záměr o pronájmu pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, poslal na Obec Bohumilice žádost o projednání zařazení pozemku p. KN č. 452/18 v k. ú. Bohumilice v Čechách do návrhu změny č. 2 územního plánu Bohumilice do plochy bydlení.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo nevyhovět žádosti pana Radka Vejtasy, bytem Bohumilice 102, a nezařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice z důvodu nesplnění požadavku stavebního zákona, tj. nemožnosti prokázání potřeby v souladu s ust. § 55 odst. 4.

Výsledek hlasování:      Pro 0. Proti 5. Zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 27 ze dne 21. 08. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Bohumilice za rok 2016 do protokolu bez výhrad
 • převedení nevyčerpaného výsledku MŠ Bohumilice za rok 2016 do roku 2017 ve výši 8.329,77 Kč
 • rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • bezúplatný převod pozemku p. KN č. 231/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách od Státního pozemkového úřadu na Obec Bohumilice
 • cenovou nabídku od f. Čevak a.s. ve výši 31.097 Kč na koupi nového dávkovacího čerpadla na chlornan sodný v budově vodojemu v Bohumilicích
 • schvaluje prodej pozemku p. KN č. 607/15 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 8 m² paní Volgyiové, dle záměru vyvěšeného dne 25.07.2017, v ceně 100 Kč/m²
 • schvaluje záměr o pronájmu pozemku p. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 26 ze dne 24. 07. 2017
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy o prodeji pozemku p. KN č. 607/15 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 8 m² paní Volgyiové, Bohumilice č.p. 16
 1. Neschvaluje
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), rozhodlo nevyhovět žádosti pana Radka Vejtasy, bytem Bohumilice 102, a nezařadit jeho žádost do projednávané změny č. 2 územního plánu Bohumilice z důvodu nesplnění požadavku stavebního zákona, tj. nemožnosti prokázání potřeby v souladu s ust. § 55 odst. 4.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice