Oznámení zastupitelstvo č.27 – 21.08.2017

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21. 08. 2017 od 18:30 hodin

Navržený program:

  • Zahájení
  • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 24. 07. 2017
  • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2016
  • Rozpočtové opatření
  • Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
  • Čevak – vodojem obce Bohumilice
  • Nabývání s pozemky
  • Různé

 

V Bohumilicích 14. 08. 2017

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 08. 2017

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 08. 2017

Jméno a podpis: