Zápis ze zasedání ZO č.28 – 11.09.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 11. 09. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:             p. Hiršl

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017
 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice
 • MŠ Bohumilice
 • Nabývání s pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 21. 08. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Změna č. 2 Územního plánu Bohumilice

ZO projednávalo podnět paní Hiršlové ke koncepci místních komunikací v souvislosti se záměrem využití bývalého areálu ZD Býkovice.

ZO souhlasí s prověřením místní dopravní infrastruktury na základě podnětu paní Hiršlové v rámci zadávané změny č. 2 ÚP Bohumilice. Ve změně č. 2 ÚP Bohumilice navrhnout odklonění komunikace vedené okolo zámku Skalice k bývalému areálu ZD Býkovice, která bude vedena po pozemku parc. KN č. 505/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány, včetně podnětu paní Hiršlové.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • MŠ Bohumilice

Starosta obce informoval ZO o provedení nových podlah v budově MŠ Bohumilice a instalování kolotoče v areálu MŠ Bohumilice. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

Na základě žádosti p. Karoliny von Frantzius o pronájem pozemku parc. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, ZO odložilo rozhodnutí o nabývání s tímto pozemkem až po změně majitele nemovitosti č.p.4.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje vypracování PD na akci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“. ZO pověřuje starostu obce sepsáním plné moci k zastupování této akce s f. RONEX GROUP spol. s r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 28 ze dne 11. 09. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • souhlasí s prověřením místní dopravní infrastruktury na základě podnětu paní Hiršlové v rámci zadávané změny č. 2 ÚP Bohumilice. Ve změně č. 2 ÚP Bohumilice navrhnout odklonění komunikace vedené okolo zámku Skalice k bývalému areálu ZD Býkovice, která bude vedena po pozemku parc. KN č. 505/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Bohumilice v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány, včetně podnětu paní Hiršlové.
 • Na základě žádosti p. Karoliny von Frantzius o pronájem pozemku parc. KN č. 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách, ZO odložilo rozhodnutí o nabývání s tímto pozemkem až po změně majitele nemovitosti č.p.4
 • vypracování PD na akci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“
 • rozpočtové opatření číslo 8 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 27 ze dne 21. 08. 2017
 • provedení nových podlah v budově MŠ Bohumilice a instalování kolotoče v areálu MŠ Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání plné moci k zastupování ve věci „Udržovací práce na objektu požární nádrže na poz. parc. KN č. 89/2 a 89/6 v k. ú. Bohumilice v Čechách“ s f. RONEX GROUP spol. s r.o.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový