Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.11.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 11. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017
 • Plán inventur
 • Rozpočtové opatření
 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018
 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)
 • Zimní údržba
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 04. 10. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Čevak – návrh vodné a stočné na rok 2018

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Žádost o souhlas elektrických přípojek NN
 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Připojištění Obce Bohumilice (dětské hřiště)

ZO schvaluje změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba
 • ZO schvaluje plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“. Bude požádáno o povolení umístění dopravních zrcadel u příslušného silničního správního úřadu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • plán inventur za rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočtové opatření číslo 9 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2018. Vodné na rok 2018 se oproti roku 2017 navyšuje o 1,48 Kč, tedy z 33,09 Kč/m3 s DPH na 34,57 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2017 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k.ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p.č. 614/6 a 612/3. Stavba řeší připojení nových odběrných míst v k. ú. Bohumilice v Čechách – pozemky p. KN č. 614/6 a 612/3 k. ú. Bohumilice v Čechách. Nový podzemní kabel NN bude veden po pozemkách p. KN č. 252/1, 253/2, 611/2 a 612/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách, které jsou ve vlastnictví Obce Bohumilice
 • změnu a navýšení pojištění podnikatelských rizik TREND 14 s pojišťovnou Kooperativa v souvislosti s vybudováním dětského hřiště – lesní školky
 • plán zimní údržby 2017/2018, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • koupi 5 ks kontejnerů na uskladnění posypu na údržbu místních komunikací
 • pořízení dvou kusů dopravních zrcadel na dvou místech – křižovatka výjezd z dětského hřiště na silnici III/14521 a křižovatka místních komunikací v obci kostel – „Kakánek“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 29 ze dne 04. 10. 2017
 • návrh změny č.2 Územního plánu Bohumilice
 1. Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON: na zakázku „Bohumilice – kabel NN, p. Kubice“
 • podepsat smlouvu o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice-2nom, kNN, 612/3 a 614/6“
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2015/2016, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice