Monthly Archives: Prosinec 2017

Zápis ze zasedání ZO č.32 – 28.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 28. 12. 2017
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017. ZO bere na vědomí.
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017
3. Ukládá starostovi

4. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.31 – 20.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2017

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • Cestovné na rok 2018
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Finanční výbor

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

 

 • Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
 • ZO znovu projednalo podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 a byly podány žádosti o dotace na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000,-Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000,-Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“. ZO pověřuje starostu obce zadáním práce na výběrovém řízení firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Cestovné na rok 2018

ZO schvaluje použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o.,

IČ 006 72 416 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/3 o výměře 72 m², č. 592/4 o výměře 240 m² a nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 360-127/2016 parc. KN č. 592/7 o výměře 19 m² a KN č. 592/8 o výměře 75 m² – za celkovou částku 235.000,-Kč. A dále ZO schvaluje koupi pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/2 o výměře 39 m² – za celkovou částku 25.000,-Kč.

Výsledek hlasování:        Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2019-2020
 • podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2018 na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 150.000,-Kč a na veřejnou zeleň – nákup zahradní techniky v hodnotě 100.000,-Kč
 • podání žádosti o dotace z grantu Jihočeského kraje na akciObnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“
 • použití osobního auta SPZ 4C8 2526 pro služební účely starosty obce Bohumilice
 • Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 od firmy ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416
 • Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391
 • koupi pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/3 o výměře 72 m², č. 592/4 o výměře 240 m² a nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 360-127/2016 parc. KN č. 592/7 o výměře 19 m² a KN č. 592/8 o výměře 75 m² – za celkovou částku 235.000,-Kč
 • koupi pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – KN č. st.108/2 o výměře 39 m² – za celkovou částku 25.000,-Kč.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 30 ze dne 20. 11. 2017
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 1. Ukládá starostovi
 • zadání práce na výběrovém řízení na akci Obnova veřejného vodovodu v obci Bohumilice“ firmě Universal Solutionc s.r.o., IČ 034 70 300
 • podepsat s firmou ALIS, spol. s r.o., IČ 006 72 416, Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4
 • podepsat s Městskými službami Vimperk, s.r.o., IČ 260 15 391 Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře Vimperk
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.31 – 20.12.2017

INFORMACE
o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.
Místo konání:  Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111
Doba konání:  20. 12. 2017 od 17:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
3) Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
5) Finanční výbor
6) Kontrolní výbor
7) Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
8) Cestovné na rok 2018
9) Různé
 
V Bohumilicích 11. 12. 2017
Jaroslav Nový starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017
Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017
Jméno a podpis: