Oznámení zastupitelstvo č.31 – 20.12.2017

INFORMACE
o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.
Místo konání:  Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111
Doba konání:  20. 12. 2017 od 17:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 11. 2017
3) Rozpočet obce Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
5) Finanční výbor
6) Kontrolní výbor
7) Dotace z grantu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova 2018
8) Cestovné na rok 2018
9) Různé
 
V Bohumilicích 11. 12. 2017
Jaroslav Nový starosta obce

Vyvěšeno: 10. 11. 2017
Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 11. 2017
Jméno a podpis: