Zápis ze zasedání ZO č.32 – 28.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 28. 12. 2017
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Beránková Božena, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 20. 12. 2017. ZO bere na vědomí.
3) Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2018
střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2019-2020
rozpočtové opatření číslo 10 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2017
Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby uzavřené dne 31.3.2008.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení č. 31 ze dne 20. 12. 2017
3. Ukládá starostovi

4. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice