Zápis ze zasedání ZO č.33 – 29.01.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 29. 01. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017
 • Inventarizace 2017
 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 28. 12. 2017. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2017

ZO byla ke dni 15. 01. 2018 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.

 • Různé
 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje záměr o prořez dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ a pověřuje starostu sepsáním Žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • záměr o prodeji pozemku KN č. 121/35, 121/37, 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice
 • záměr o prořezu dřeva na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 – název projektu: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 32 ze dne 28. 12. 2017
 • inventarizaci za rok 2017
 • Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsat Žádost o dotaci na projekt „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“

 

 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice