Monthly Archives: Březen 2018

Oznámení zastupitelstvo č.35 – 26.03.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26. 03. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
 • Plynovod obce Bohumilice
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Věcné břemeno EON
 • Různé

 

V Bohumilicích 19. 03. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 03. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 03. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.34 – 26.02.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 02. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef

Omluveni:       Beránková Božena

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018
 • Řád veřejného pohřebiště
 • Nabývání s pozemky
 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Církevní pozemky
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 29. 01. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Řád veřejného pohřebiště

ZO schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO dle podané žádosti o odkoupení pozemků schvaluje prodej pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za částku 147.290 Kč Janu Tomanovi bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzaně Tomanové bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí. Dále bude kupujícími uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 255.790 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 29. 01. 2018 a sejmut 26. 02. 2018.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.


 • Prořez dřeva na pozemkách 124/2, 129/5 a 129/3 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO dle podané žádosti schvaluje p. Petru Dvořákovi bytem Bohumilice č.p. 104 a p. Jiřímu Topkovi bytem Bohumilice č.p.100 prořez dřevin na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách za celkovou částku 2.000 Kč (každý žadatel uhradí 1.000 Kč).

Záměr o prořezu dřevin byl vyvěšen na úřední desce 29. 01. 2018 a sejmut 26. 02. 2018.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Církevní pozemky

ZO bere na vědomí opětovné jednání s Biskupstvím českobudějovickém o prodeji pozemku p. KN č. 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 5.157 m².

 • Různé
 • ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“. ZO pověřuje starostu podpisem návrhu smlouvy o smlouvě budoucí a podpis souhlasu vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu a MŠ Bohumilice (skartovače).

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 34 ze dne 26. 02. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště obce Bohumilice
 • prodej pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za celkovou částku 790 Kč Janu Tomanovi bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzaně Tomanové bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí
 • Petru Dvořákovi bytem Bohumilice č.p. 104 a p. Jiřímu Topkovi bytem Bohumilice čp.100 prořez dřevin na poz. p. KN č. 124/2, 129/5 a 129/3 v k. ú. Bohumilice v Čechách za celkovou částku 2.000 Kč (každý žadatel uhradí 1.000 Kč)
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“
 • Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“
 • pořízení kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu a MŠ Bohumilice (skartovače)
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 33 ze dne 29. 01. 2018
 • opětovné jednání s Biskupstvím českobudějovickém o prodeji pozemku p. KN č. 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 5.157 m²
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 121/36 a 121/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.339 m² za celkovou částku 790,-Kč s Janem Tomanem bytem Lipovice 10, Vlachovo Březí a Zuzanou Tomanovou bytem Sídliště 396, Vlachovo Březí
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047846/001 na pozemku parc. KN č. 453/17 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – Kakánek, Vodojem“
 • podepsat Žádost o souhlas – souhlas vlastníka se stavebním záměrem – návrh smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s projektovou přípravou stavby pod názvem „Bohumilice – nOM, kNN, p. Říha“ a podepsat souhlas vlastníka se stavebním záměrem
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice