Zápis ze zasedání ZO č.35 – 26.03.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 03. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018
 • Plynovod obce Bohumilice
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Věcné břemeno EON
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 34 ze dne 26. 02. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Plynovod obce Bohumilice

ZO schvaluje prodej STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice za kupní cenu 2.498.200 Kč. ZO pověřuje starostu v pokračování procesu prodeje.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výstavba vodovodu a kanalizace v části obce Závist

ZO schvaluje výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist a pověřuje starostu oslovením třech firem k výběrovému řízení.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO bere na vědomí předložený plánek pozemků v majetku Obce Bohumilice, jejichž odprodej bude projednán na příštím zasedání ZO.


 • Věcné břemeno EON

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

Zapsal:            Jana Pinkeová              …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 35 ze dne 26. 03. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice za kupní cenu 2.498.200 Kč. ZO pověřuje starostu v pokračování procesu prodeje.
 • výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist a pověřuje starostu oslovením třech firem k výběrovému řízení.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 34 ze dne 26. 02. 2018
 • předložený plánek pozemků v majetku Obce Bohumilice, jejichž odprodej bude projednán na příštím zasedání ZO
 1. Ukládá starostovi
 • pokračovat v procesu prodeje STL plynovodního potrubí v majetku Obce Bohumilice dle Znaleckého posudku č. 2268-3/2018 firmě E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1698/2, 370 01 České Budějovice
 • oslovit tři firmy k výběrovému řízení na výstavbu vodovodu a kanalizace v části obce Závist
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047043/001 na pozemku parc. KN č. 616/5 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, okres Prachatice za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě „Bohumilice – kabel NN p. Nový“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice