Zápis ze zasedání ZO č.36 – 23.04.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 23. 04. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Vodovod a kanalizace v části obce Závist
 • Nabývání s pozemky
 • Dětský den
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 35 ze dne 26. 03. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Vodovod a kanalizace v části obce Závist

K výběrovému řízení na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ byly osloveny tři firmy – RON-TOP s.r.o. Volyně, Lubomír Trenk Čkyně a Stavimperk s.r.o. Vimperk.

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“.

Do 16. 04. 2018 do 12 hodin byly podány dvě nabídky:

 • RON-TOP s.r.o., Pod Malšičkou 643, 387 01 Volyně, IČ 29147557, Obnova části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 350.293,44 Kč; Novostavba kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 152.235,98 Kč
 • Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769, Obnova části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 325.590,64 Kč; Novostavba kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 134.589,58 Kč

Firma Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, se omluvila z důvodu naplněnosti kapacity.

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 23. 04. 2018 od 17:30 hodin.

ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ s firmou: Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu na Obnovu části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 325.590,64 Kč a na Novostavbu kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 134.589,58 Kč.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/35 a 121/37 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1.340 m² za částku 147.400 Kč panu Davidu Sládkovi, Pivovarská 109/14, 385 01 Vimperk. Dále bude kupujícím uhrazena poměrná částka na zpracování územní studie 8.000 Kč, poměrná částka na provedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) 100.000 Kč a částku 500 Kč na zpracování kupní smlouvy. Celková částka 255.900 Kč bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 26. 03. 2018 a sejmut 23. 04. 2018.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 16/15, 16/19, 638/40  a části pozemku 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje Pachtovní smlouvu 558/2018 s f. AZ Delta a.s., IČ 25172018, se sídlem 384 81 Čkyně 44 na dobu určitou počínající dnem 01. 01. 2018, a to do 31. 12. 2022.

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dětský den

ZO bere na vědomí uspořádání dětského dne v neděli 01. 07. 2018 od 15 hodin.

 • Různé
 • ZO schvaluje pořízení nové zahradní techniky od f. Mountfield, a to zahradního traktoru XHXY 240 – TOP model s dvouválcovým motorem Briggs & Straton o výkonu 13,1 kW.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo s f. LIMASTAV CZ s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 24772194 na pronájem 1 ks kontejnerové nádoby a odvoz bioodpadu.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová            …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                 …………………………

 

Usnesení č. 36 ze dne 23. 04. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ s firmou: Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu na Obnovu části veřejného vodovodu v celkové ceně vč. DPH 325.590,64 Kč a na Novostavbu kanalizace Bohumilice v celkové ceně vč. DPH 134.589,58 Kč.
 • prodej pozemku p. KN č. 121/35 a 121/37 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 340 m² panu Davidu Sládkovi, Pivovarská 109/14, 385 01 Vimperk
 • záměr o prodeji pozemků p. KN č. 16/15, 16/19 a části pozemku 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Pachtovní smlouvu 558/2018 s f. AZ Delta a.s., IČ 25172018, se sídlem 384 81 Čkyně 44
 • pořízení nové zahradní techniky od f. Mountfield, a to zahradního traktoru XHXY 240 – TOP model s dvouválcovým motorem Briggs & Straton o výkonu 13,1 kW
 • návrh smlouvy o dílo s f. LIMASTAV CZ s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 24772194 na pronájem 1 ks kontejnerové nádoby a odvoz bioodpadu
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení č. 35 ze dne 26. 03. 2018
 • uspořádání dětského dne v neděli 01. 07. 2018 od 15 hodin
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava části vodovodního řadu a výstavba nového kanalizačního řadu v obci Bohumilice – lokalita Závist“ s firmou: Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57, IČ 10311769
 • sepsat smlouvu o prodeji pozemku p. KN č. 121/35 a 121/37 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 340 m² s panem Davidem Sládkem, Pivovarská 109/14, 385 01 Vimperk
 • podepsat Pachtovní smlouvu 558/2018 s f. AZ Delta a.s., IČ 25172018, se sídlem 384 81 Čkyně 44
 • sepsat smlouvu o dílo s f. LIMASTAV CZ s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 24772194 na pronájem 1 ks kontejnerové nádoby a odvoz bioodpadu
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice