Monthly Archives: Červen 2018

Zápis ze zasedání ZO č. 38 – 18.06.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 18. 06. 2018
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
7) Rozpočtové opatření
8) Nabývání s pozemky
9) Různé

1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018. ZO bere na vědomí.
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Smlouva o dílo uzavřená dne 10.5.2017 se zhotovitelem Stavimperk s.r.o. na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“, smluvní cena 1.210.190,-Kč bez DPH, 1.464.330,-Kč vč. DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.8.2017. Nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění smlouvy do 15 dnů na profilu zadavatele dle zákona.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017.
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
ZO bere na vědomí závěrečný účet SO Věnec za rok 2017.
7) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
8) Nabývání s pozemky
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
9) Různé
K výběrovému řízení na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ byly osloveny tři firmy – AQUA Cleer s.r.o. Praha 6, Vodárenské technologie s.r.o. Rudná u Prahy a CULLIGAN.CZ s.r.o. Rudná u Prahy.
Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“.
Byly podány tři nabídky:
AQUA Cleer s.r.o., Podbabská 2582/30, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 63669668
v celkové ceně 519.310,-Kč bez DPH
Vodárenské technologie s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 26440741
v celkové ceně 464.002,-Kč bez DPH
CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
v celkové ceně 419.617,-Kč bez DPH
Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 18. 06. 2018 od 17:30 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje zhotovení věcného břemene na vrt HV-6 a pověřuje místostarostu sepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč a pověřuje starostu obce jejím objednáním.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje jako zřizovatel realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………
Usnesení č. 38 ze dne 18. 06. 2018
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017
rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu
záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
zhotovení věcného břemene na vrt HV-6
koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč
realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice
žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017
závěrečný účet SO Věnec za rok 2017
3. Ukládá starostovi
sepsat smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
objednat sekačku v hodnotě 13.990,-Kč
4. Ukládá místostarostovi
sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene na vrt HV-6
5. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.37 – 28.05.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 28. 05. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
 • ON – přípojka EI
 • Dotace Jihočeský kraj
 • Projekt – oprava budovy MŠ
 • Pravidla zpracování osobních údajů
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179 za částku 40 Kč/m². Částka za prodej pozemku bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 23. 04. 2018 a sejmut 28. 05. 2018.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ON – přípojka EI
 • ZO schvaluje navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ a souhlasí se stavebním záměrem dle situace. ZO pověřuje starostu potvrzením Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639, kde navržený zemní kabel NN je vyveden ze stávajícího pilíře v oplocení u vodojemu, který je ve vlastnictví obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu potvrzením Situace stavby se souhlasem vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dotace Jihočeský kraj

ZO schvaluje přijetí dotací na projekty:

 • Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • z programu POV na projekty
 • Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • Opravy hřbitovní zdi v částce 150.000 Kč

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Projekt – oprava budovy MŠ

ZO schvaluje opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH. Práce opravy provede firma Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pravidla zpracování osobních údajů

ZO schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO dále ukládá Jaroslavu Novému, starostovi obce Bohumilice, zajistit:
 1. a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 2. b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění

 

 • K výběrovému řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi“ byly osloveny tři firmy – Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně a Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3.

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava hřbitovní zdi“.

Byly podány tři nabídky:

 • Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, IČ 45041148

v celkové ceně  366.330,-Kč včetně DPH

 • Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361

v celkové ceně 329.600,-Kč včetně DPH

 • Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3, IČ 87280159

v celkové ceně 373.900,-Kč včetně DPH

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 2/8. 05. 2018 od 18:00 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 329.600,-Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 37 ze dne 28. 05. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • stavební záměr a navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ dle zaslané situace
 • stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • přijetí dotace na akci Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Opravy hřbitovní zdí v částce 150.000 Kč
 • opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH
 • Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů
 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena
 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští
 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018
 • vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 600,-Kč včetně DPH.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy na prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • potvrzení Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“
 • potvrzení Situace stavby se stavebním záměrem na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • zajistit prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zajistit zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění
 • sepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361,
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice