Zápis ze zasedání ZO č.37 – 28.05.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 28. 05. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
 • ON – přípojka EI
 • Dotace Jihočeský kraj
 • Projekt – oprava budovy MŠ
 • Pravidla zpracování osobních údajů
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179 za částku 40 Kč/m². Částka za prodej pozemku bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 23. 04. 2018 a sejmut 28. 05. 2018.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ON – přípojka EI
 • ZO schvaluje navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ a souhlasí se stavebním záměrem dle situace. ZO pověřuje starostu potvrzením Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639, kde navržený zemní kabel NN je vyveden ze stávajícího pilíře v oplocení u vodojemu, který je ve vlastnictví obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu potvrzením Situace stavby se souhlasem vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dotace Jihočeský kraj

ZO schvaluje přijetí dotací na projekty:

 • Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • z programu POV na projekty
 • Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • Opravy hřbitovní zdi v částce 150.000 Kč

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Projekt – oprava budovy MŠ

ZO schvaluje opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH. Práce opravy provede firma Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pravidla zpracování osobních údajů

ZO schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO dále ukládá Jaroslavu Novému, starostovi obce Bohumilice, zajistit:
 1. a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 2. b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění

 

 • K výběrovému řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi“ byly osloveny tři firmy – Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně a Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3.

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava hřbitovní zdi“.

Byly podány tři nabídky:

 • Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, IČ 45041148

v celkové ceně  366.330,-Kč včetně DPH

 • Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361

v celkové ceně 329.600,-Kč včetně DPH

 • Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3, IČ 87280159

v celkové ceně 373.900,-Kč včetně DPH

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 2/8. 05. 2018 od 18:00 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 329.600,-Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 37 ze dne 28. 05. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • stavební záměr a navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ dle zaslané situace
 • stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • přijetí dotace na akci Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Opravy hřbitovní zdí v částce 150.000 Kč
 • opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH
 • Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů
 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena
 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští
 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018
 • vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 600,-Kč včetně DPH.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy na prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • potvrzení Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“
 • potvrzení Situace stavby se stavebním záměrem na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • zajistit prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zajistit zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění
 • sepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361,
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice