Zápis ze zasedání ZO č. 38 – 18.06.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 18. 06. 2018
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
7) Rozpočtové opatření
8) Nabývání s pozemky
9) Různé

1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018. ZO bere na vědomí.
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Smlouva o dílo uzavřená dne 10.5.2017 se zhotovitelem Stavimperk s.r.o. na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“, smluvní cena 1.210.190,-Kč bez DPH, 1.464.330,-Kč vč. DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.8.2017. Nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění smlouvy do 15 dnů na profilu zadavatele dle zákona.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017.
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
ZO bere na vědomí závěrečný účet SO Věnec za rok 2017.
7) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
8) Nabývání s pozemky
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
9) Různé
K výběrovému řízení na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ byly osloveny tři firmy – AQUA Cleer s.r.o. Praha 6, Vodárenské technologie s.r.o. Rudná u Prahy a CULLIGAN.CZ s.r.o. Rudná u Prahy.
Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“.
Byly podány tři nabídky:
AQUA Cleer s.r.o., Podbabská 2582/30, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 63669668
v celkové ceně 519.310,-Kč bez DPH
Vodárenské technologie s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 26440741
v celkové ceně 464.002,-Kč bez DPH
CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
v celkové ceně 419.617,-Kč bez DPH
Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 18. 06. 2018 od 17:30 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje zhotovení věcného břemene na vrt HV-6 a pověřuje místostarostu sepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč a pověřuje starostu obce jejím objednáním.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje jako zřizovatel realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………
Usnesení č. 38 ze dne 18. 06. 2018
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017
rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu
záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
zhotovení věcného břemene na vrt HV-6
koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč
realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice
žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017
závěrečný účet SO Věnec za rok 2017
3. Ukládá starostovi
sepsat smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
objednat sekačku v hodnotě 13.990,-Kč
4. Ukládá místostarostovi
sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene na vrt HV-6
5. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice