Daily Archives: 16 srpna, 2018

Zápis ze zasedání ZO č.39 – 13.08.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 13. 08. 2018
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena
Omluveni:
Hosté: Jaroslav Pauch – starosta SDH Bohumilice,
Petra Pauchová – pokladní SDH Bohumilice

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
3) E.ON Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
4) MŠ Bohumilice
5) Knihovna
6) Rekonstrukce TS Statky
7) Různé

1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018. ZO bere na vědomí.
3) E.ON Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
ZO schvaluje Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589 /001 na zařízení „STL plynovod a přípojky“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) MŠ Bohumilice
Starosta obce seznámil ZO s průběhem prací na MŠ Bohumilice. Ke dnešnímu dni byly práce ukončeny a stavba předána k užívání. ZO bere na vědomí.
5) Knihovna
ZO schvaluje z důvodu nařízení o GDPR nový knihovní řád.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
6) Rekonstrukce TS Statky
ZO schvaluje stavební záměr na stavbu „Bohumilice – Rekonstrukce TS Statky“ a pověřuje starostu podepsáním Souhlasu vlastníka se stavebním záměrem.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
7) Různé
Kontrolní výbor – Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.
Finanční výbor – Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.
Rozpočtové opatření – ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO bere na vědomí přípravu oslav 130. výročí SDH Bohumilice a rozdělení úkolů během oslav

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 39 ze dne 13. 08. 2018
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589 /001 na zařízení „STL plynovod a přípojky“
nový knihovní řád
stavební záměr na stavbu „Bohumilice – Rekonstrukce TS Statky“
rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
průběh prací na MŠ Bohumilice, jejich ukončení a předání stavby k užívání
zprávu kontrolního výboru
zprávu finančního výboru
na vědomí přípravu oslav 130. výročí SDH Bohumilice a rozdělení úkolů během oslav
3. Ukládá starostovi
podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589 /001 na zařízení „STL plynovod a přípojky“
podepsat Souhlas vlastníka se stavebním záměrem na stavbu „Bohumilice – Rekonstrukce TS Statky“
4. Ukládá místostarostovi
5. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice