Zápis ze zasedání ZO č.40 – 01.10.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 10. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • MŠ Bohumilice
 • Záměr o prodeji plynovodu v obci Bohumilice
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

 • MŠ Bohumilice

ZO schvaluje koupi dřevěného zahradního domku o půdorysných rozměrech 4,8 x 3,5 m, který bude sloužit mateřské škole pro uskladnění hraček. Dále schvaluje provedení stavebních úprav na pozemku v prostoru mateřské školy, kde bude domek smontován, stavební firmou Miroslav Jurčík – dokončovací stavební práce, Radhostice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Záměr o prodeji plynovodu v obci Bohumilice

ZO schvaluje záměr o prodeji stavby STL plynovod vybudované v rámci stavební akce „ Plynofikace obce Bohumilice“ na pozemcích parc. č. 608/14, 608/18, 616/4, 616/5, 445/24, 608/17, 616/16, st.51/1, 607/5, 609, 618/3, 619/1, 619/2, 663, 607/7, st.100/1, 227/2, 230/5, 231/10, 530/12, 231/19, 127/2, 128/19, 224, 519/38, 625/13, 627/3, 643/64 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, okres Prachatice za minimální cenu 2.498.200 Kč. Kupní cenu a správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí ze zákona kupující.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 16 m² paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.24 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 607/16 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 23 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách, paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.25/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 40 ze dne 01. 10. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • koupi dřevěného zahradního domku o půdorysných rozměrech 4,8 x 3,5 m, který bude sloužit mateřské škole pro uskladnění hraček. Dále schvaluje provedení staveních úprav na pozemku v prostoru mateřské školy, kde bude domek smontován, stavební firmou Miroslav Jurčík – dokončovací stavební práce, Radhostice.
 • záměr o prodeji stavby STL plynovod vybudované v rámci stavební akce „ Plynofikace obce Bohumilice“ na pozemcích parc. č. 608/14, 608/18, 616/4, 616/5, 445/24, 608/17, 616/16, st.51/1, 607/5, 609, 618/3, 619/1, 619/2, 663, 607/7, st.100/1, 227/2, 230/5, 231/10, 530/12, 231/19, 127/2, 128/19, 224, 519/38, 625/13, 627/3, 643/64 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, okres Prachatice za minimální cenu 2.498.200 Kč
 • prodej pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 16 m² paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.24 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 607/16 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 23 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018
 • rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu na prodej pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 16 m² paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.24 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).
 • sepsat smlouvu na prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 607/16 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 23 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách, paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.25/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).
 1. Ukládá místostarostovi
 2. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice