Monthly Archives: Listopad 2018

Zápis ze zasedání ZO č.1 – 12.11.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 11. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pasport komunikací obce Bohumilice

ZO schvaluje navržený pasport komunikací obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba

 

ZO schvaluje plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí dopis z MŠ Bohumilice, který je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Starosta obce seznámil ZO se zprávami o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4), kterou sepsala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Další kontrola mostu bude provedena na jaře roku 2019. Zprávy o prohlídce jsou součástí zápisu. ZO bere na vědomí.
 • Místostarosta Libor Vejtasa přednesl ZO podnět od paní Hiršlové ze Zámku Skalice o vzájemném setkání se ZO. ZO schvaluje sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou, v němž bude navrženo vzájemné setkání na obecním úřadu v Bohumilicích.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO bere na vědomí změnu úředních hodin na obecním úřadě. Změny budou vyvěšeny a vyhlášeny místním rozhlasem.
 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018

 

 • ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018.

 

 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018.

 

 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                              ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

 

Usnesení č. 1 ze dne 12. 11. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • navržený pasport komunikací obce Bohumilice
 • plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • dopis z MŠ Bohumilice
 • zprávy o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4)
 • změnu úředních hodin na obecním úřadě
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018
 • předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018
 • setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • podepsání smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON – akce „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 1 – 12.11.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12. 11. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 05. 11. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 11. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 11. 2018

Jméno a podpis:

Ustavující zasedání zastupitelstva 2018

 

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice,
konaného dne 31. 10. 2018, od 18:05 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hodin dosavadním starostou obce Jaroslavem Novým („dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bohumilice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bohumilice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a jmenoval zapisovatelem Janu Pinkeovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

 

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce Bohumilice určuje ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Usnesení č.2:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

 1. Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

 

 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

 1. Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

 

 

 

 

Bod I – volba starosty a místostarosty:

 

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.3:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schválilo zvolení dvou místostarostů.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 1. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.4:

Zastupitelstvo obce Bohumilice určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jana Pinkeová navrhla zvolit do funkce starosty Jaroslava Nového. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

 

 

 

Usnesení č.5:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí starostou Jaroslava Nového.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce místostarostů. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce místostarostů Jindřicha Malého a Libora Vejtasu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.6:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí místostarosty Jindřicha Malého a Libora Vejtasu.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.7:

Zastupitelstvo obce Bohumilice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Janu Pinkeovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.8:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí předsedou finančního výboru Janu Pinkeovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Preňka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.9:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Preňka.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Josef Preňek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Pavla Filipa a Jaroslava Paucha. Členka zastupitelstva Jana Pinkeová navrhla zvolit členem finančního výboru Boženu Beránkovou a Lenku Filipovou.

 

Usnesení č.10:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí členy kontrolního výboru Libora Vejtasu a Jaroslava Paucha.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Usnesení č.11:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí členy finančního výboru Boženu Beránkovou a Lenku Filipovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. a jsou nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 3.

 

Usnesení č.12:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanovilo odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. Výše odměn je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Usnesení č.13:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

Bod IV – Diskuse

 

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 • Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 • Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018

 

 

Zapisovatel: Jana Pinkeová

 

 

Ověřovatelé:             Pavel Filip                   dne …………………………………….

 

          Josef Preněk                 dne …………………………………….

 

Starosta:                    Jaroslav Nový              dne …………………………………….

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány podle

vyhlášky č. 318/2017 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bohumilice,

konané dne 31. 10. 2018

 

 

 1. Schvaluje:

 

 • Ověřovatele zápisu pana Pavla Filipa a pana Josefa Preňka
 • Program ustavujícího zasedání zastupitelstva
 • Zvolení dvou místostarostů
 • Rozhodnutí, že žádná z funkcí na Obecním úřadě v Bohumilicích nebude uvolněná
 • Starostu obce pana Jaroslava Nového
 • Místostarosty obce pana Jindřicha Malého a pana Libora Vejtasu
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
 • Předsedu finančního výboru paní Janu Pinkeovou
 • Předsedu kontrolního výboru pana Josefa Preňka
 • Členy kontrolního výboru pana Pavla Filipa a pana Jaroslava Paucha
 • Členy finančního výboru paní Boženu Beránkovou a paní Lenku Filipovou
 • Stanovení odměn podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. a jsou nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 3.
 • Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

 

 1. Bere na vědomí:
  • Složení slibu a potvrzení podpisem nově zvolených členů zastupitelstva obce Bohumilice
  • Kontrolu osvědčení nově zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

 

 

—————————-            ———————————-                ———————————

místostarosta                          místostarosta                                      starosta

Jindřich Malý                         Libor Vejtasa                                     Jaroslav Nový