Zápis ze zasedání ZO č.1 – 12.11.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 11. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pasport komunikací obce Bohumilice

ZO schvaluje navržený pasport komunikací obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba

 

ZO schvaluje plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí dopis z MŠ Bohumilice, který je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Starosta obce seznámil ZO se zprávami o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4), kterou sepsala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Další kontrola mostu bude provedena na jaře roku 2019. Zprávy o prohlídce jsou součástí zápisu. ZO bere na vědomí.
 • Místostarosta Libor Vejtasa přednesl ZO podnět od paní Hiršlové ze Zámku Skalice o vzájemném setkání se ZO. ZO schvaluje sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou, v němž bude navrženo vzájemné setkání na obecním úřadu v Bohumilicích.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO bere na vědomí změnu úředních hodin na obecním úřadě. Změny budou vyvěšeny a vyhlášeny místním rozhlasem.
 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018

 

 • ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018.

 

 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018.

 

 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                              ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

 

Usnesení č. 1 ze dne 12. 11. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • navržený pasport komunikací obce Bohumilice
 • plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • dopis z MŠ Bohumilice
 • zprávy o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4)
 • změnu úředních hodin na obecním úřadě
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018
 • předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018
 • setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • podepsání smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON – akce „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice