Zápis ze zasedání ZO č.2 – 19.12.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 19. 12. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018
 • Rozpočtové opatření č. 7
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2019
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021
 • Plán inventur na rok 2018
 • ČEVAK – vodné, stočné
 • AMT – Smlouva o likvidaci tříděného odpadu
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření č. 7

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2019

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2019. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2020-2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Plán inventur na rok 2018

ZO schvaluje plán inventur za rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ČEVAK – vodné, stočné

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2019. Vodné na rok 2019 se oproti roku 2018 navyšuje o 1,20 Kč, tedy z 34,57 Kč/m3 s DPH na 35,77 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2019 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • AMT – Smlouva o likvidaci tříděného odpadu

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu s účinností od 01. 01. 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Různé
 • Cestovné na rok 2019 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 20 včelstev, tedy 5.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč dle podané žádosti Římskokatolické farnosti Bohumilice o poskytnutí daru ze dne 19. 12. 2018. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330051576/002 s f. E.ON Distribuce, a.s.. a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Smlouvu č: 1030043639/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR z programu DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na rok 2019 na akci Oprava místní komunikace p.p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 27.12.2018 do 02.01.2019.

 

 • ZO schvaluje vyhlášení památného stromu – lípy srdčité na pozemku p.č. 505/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách bez připomínek.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                              ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

 

Usnesení č. 2 ze dne 19. 12. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2019
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2020-2021
 • plán inventur za rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2019. Vodné na rok 2019 se oproti roku 2018 navyšuje o 1,20 Kč, tedy z 34,57 Kč/m3 s DPH na 35,77 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2019 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.
 • Dodatek č. 3 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu s účinností od 01. 01. 2019
 • použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice
 • darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 20 včelstev, tedy 5.000 Kč
 • darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330051576/002 s f. E.ON Distribuce, a.s.
 • Smlouvu č: 1030043639/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s.
 • podání žádosti o dotaci na MMR z programu DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na rok 2019 na akci Oprava místní komunikace p.p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • vyhlášení památného stromu – lípy srdčité na pozemku p.č. 505/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách bez připomínek
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018
 • uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 27.12.2018 do 02.01.2019
 1. Ukládá starostovi
 • podepsání darovací smlouvy pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně
 • podepsání darovací smlouvy pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně
 • podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330051576/002 s f. E.ON Distribuce, a.s..
 • podepsání Smlouvy č: 1030043639/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s.
 1. Neschvaluje

 

 

 

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice