Monthly Archives: Leden 2019

Zápis ze zasedání ZO č.3 – 14.01.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 14. 01. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:             Stránský Václav        

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
 3. MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled
 4. Bachl – Architektonická studie, sklad
 5. Závěr
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Z navrženého programu byl odebrán bod – MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Bachl – Architektonická studie, sklad

ZO neschvaluje současnou variantu studie Skladové haly – Areál firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích, firmě Bachl spol. s r.o. bude zaslán dopis s vyjádřením ZO. Dopis je nedílnou součástí zápisu. Dále bude studie posouzena kompetentním architektem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje zaslání dopisu na PČR – územní odbor Prachatice ohledně technického řešení úpravy provozu na komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                               ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

Usnesení č. 3 ze dne 14. 01. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. zaslání dopisu na PČR – územní odbor Prachatice ohledně technického řešení úpravy provozu na komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
 • Ukládá starostovi
 •  
 • Neschvaluje
 • současnou variantu studie Skladové haly – Areál firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích, firmě Bachl spol. s r.o. bude zaslán dopis s vyjádřením ZO. Dopis je součástí zápisu. Dále bude studie posouzena kompetentním architektem.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.3 14.1.2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              14. 01. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
 • MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled
 • Bachl – Architektonická studie, sklad
 • Závěr

 

V Bohumilicích 07. 01. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 07. 01. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 01. 2019

Jméno a podpis: