Oznámení zastupitelstvo č.8.10.6.2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              10. 06. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 7 ze dne 29. 04. 2019
  3. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2018
  4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2018
  5. Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2018
  6. Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2018
  7. Odměny zastupitelů obce
  8. Smlouva o zřízení věcného břemene
  9. Různé         

V Bohumilicích 03. 06. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 03. 06. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 10. 06. 2019

Jméno a podpis: